بررسی اثربخشی مراسم اعتکاف در سلامت روان و شادکامی دانشجویان

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره ) تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمان

2 دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره ) تهران، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

 این پژوهش به بررسی اثربخشی مراسم اعتکاف در سلامت روان و شادکامی دانشجویان می‌پردازد. روش پژوهش از نوع نیمه‌تجربی و از طرح‌های پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعة آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 92-93 تشکیل می‌دهند. نمونة پژوهش شامل دویست نفر از دانشجویان دختر (صد نفر شرکت‌کننده در مراسم اعتکاف و صد نفر غیرشرکت‌کننده) بوده که به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند و با پرسشنامة (سلامت عمومی) GHQ-28 و پرسشنامة شادکامی آکسفورد قبل و بعد از مراسم اعتکاف مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS-16 و با تحلیل کوواریانس تجزیه ‌و تحلیل شده‌ است. برای بررسی مفروضه‌های تحلیل کوواریانس از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع و از آزمون لوین برای بررسی مفروضة همگنی واریانس‌ها استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که مراسم اعتکاف باعث بهبود سلامت عمومی دانشجویان در گروه مداخله می‌شود و در کاهش اضطراب، افسردگی، علائم جسمانی و اختلال در عملکرد اجتماعی تأثیر بسزایی می‌گذارد و شادکامی را نیز افزایش می‌دهد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش به‌طور کلی می‌توان گفت مناسک مذهبی و معنوی باعث ارتقای سلامت روان و افزایش نشاط و شادابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

دراسة تأثیر مراسم الاعتکاف فی الصحة النفسیة و سعادة الطلاب

چکیده [العربیة]

یتناول البحث موضوع تأثیر مراسم الاعتکاف فی الصحة النفسیة والسعادة لدى الطلاب. ومنهج البحث هو المنهج شبه التجریبی ومن خطط الاختبار القبلی - البعدی بالمجموعة الضابطة. و المجتمع الاحصائی للدراسة یتکون من طلاب جامعة الشهید باهنر بکرمان فی السنة الدراسیة ( 93-92 ش.هـ)(2014-2015 م) وعینة البحث تضمّ مئتین طالبة (مئة شارکن فی الاعتکاف، ومئة لم یشارکن فیه) و قد تم اختیارها عشوائیاَ، وخضعت للدراسة عبر استکمال استبیان الصحة العامة 28GHQ- وقائمة آکسفورد للسعادة قبل الاعتکاف وبعده. کما أنه تم تحلیل البیانات ببرنامج16 SPSS-وبتحلیل التباین. وفی مسار معالجة إفتراضات تحلیل التباین تم استخدام اختبار کولمجروف – سمرنوف للتأکد من التوزیع الطبیعی واختبار لیفین لافتراض تجانس التباینات. فالنتائج تشیر إلى أن الاعتکاف یؤدی إلى تحسن الصحة العامة للطالبات فی مجموعة التدخل ویحظى بتأثیر واسع فی تخفیف التوتر والاکتئاب والأعراض الجسدیة والاضطراب فی عملیة التفاعل الاجتماعی ویزید معدل السعادة فیهم. فنظرا إلى النتائج المستحصلة علیها من خلال البحث یمکن القول بصورة کلیة أن التقالید الدینیة والروحیة تسبب فی الارتقاء بالصحة النفسیة وزیادة الفرح والسعادة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الاعتکاف
  • التوتر
  • الاکتئاب
  • الصحة النفسیة
  • السعادة