تماس با ما

تهران ـ شهرک قدس ـ بلوار شهید فرحزادی ـ خیابان شهید طاهرخانی  دانشگاه امام صادق (ع)پردیس خواهران

    تلفن     70-69-67-22131866  *   4 ـ 22094901 ـ               داخلی 220  و 221
نمابر 22065437    صندوق پستی 111ـ14655

          esi@isu.ac.ir                     www.isuw.ac.ir

 


CAPTCHA Image