داوران شماره 14 بهار و تابستان 1399

داوران شماره 14 بهار و تابستان 1399

محمد آرمند، دانشیار برنامه درسی پژوهشکده سمت

اعظم غیاثی، استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

خدیجه ابوالمعالی الحسینی، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

منا فریدی خورشیدی، استادیار بخش معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

مریم برادران حقیر، استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

سوسن کشاورز، دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی

محمد بهشتی، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اکرم گودرزی، استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

عباس پسندیده، دانشیار معارف اسلامی دانشگاه قرآن و حدیث

سکینه ماهینی، دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس، مدرس دانشگاه شهید بهشتی

محمد داوودی، دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مرضیه محصص، استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

نیکو دیالمه، دانشیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

زهرا محمودکلایه، دکترای تخصصی فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

شیرین رشیدی، استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

سعید مذبوحی، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

سید احمد رهنمایی، دانشیار گروه علوم تربیتی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

عبدالله معتمدی، دانشیار روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

فاطمه صغری شفیعی، استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

سید نقی موسوی، استادیار گروه فقه تربیتی پژوهشکده تربیت اسلامی دانشگاه فرهنگیان

طیبه صفایی، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

رقیه سادات مومن، استادیار گروه حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

محمد عترت دوست، استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

صدیقه مهدوی‏کنی، استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

سید حمیدرضا علوی، استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فاطمه وجدانی، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی