داوران شماره 15 پاییز و زمستان 1399

داوران شماره 15 پاییز و زمستان 1399:

 

خدیجه ابوالمعالی الحسینی، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

منا فریدی خورشیدی، استادیار بخش معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

محسن ایمانی نائینی، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا کرامتی، دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

قاسم انصاری رنانی، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

منصوره کریم زاده، استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

مریم برادران حقیر، استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

سوسن کشاورز، دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی

محمدرضا بهرنگی، استاد تمام مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

افسانه کلباسی، استادیار برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان اصفهان

صادق تقی لو، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

سکینه ماهینی، دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس، مدرس دانشگاه شهید بهشتی

مریم جعفری، دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث

مرضیه محصص، استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

سمیرا حیدری، دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت، مدرس دانشگاه

سعید مذبوحی، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

نیکو دیالمه، دانشیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

فاضله میرغفوریان، استادیار بخش معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

محمد داوودی، دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

عباس مصلایی پور، دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)

مرضیه دهقانی، استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

مهدیه مهدوی، استادیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

زینب ربانی، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم

زهره موسی زاده، دانشیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

شیرین رشیدی، استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

فرانک موسوی، استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

فاطمه سلیمانی دره باغی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

سید نقی موسوی، استادیار گروه فقه تربیتی پژوهشکده تربیت اسلامی دانشگاه فرهنگیان

فاطمه صغری شفیعی، استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

رقیه سادات مومن، استادیار گروه حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

احمد عابدی، دانشیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

محمدعلی نادی، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه خوراسگان

ابوالقاسم عیسی مراد، دانشیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

مسعود نورعلی زاده میانجی، استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه شاهد

فائزه عظیم زاده اردبیلی، دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

رضا نوروزی کوهدشت، دکترای تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز، مدرس دانشگاه آزاد