اهداف و چشم انداز

. هدف اصلی فصلنامه علمی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام:

انتشار پژوهش‏ های مساله محور در گستره علوم تربیتی  (فلسفه تعلیم و تربیت، مدیریت آموزشی، برنامه‏‏ ریزی درسی، روان‏شناسی تربیتی، مشاوره و آموزش عالیبا رویکرد اسلامی است تا از طریق فراهم آوردن زمینه برای تبادل نظر و تضارب آرای متفکران و محققان این رشته، بستر تولید علم و نظریه‏ پردازی مبتنی بر آموزه‏ های اسلام فراهم آید.

. چشم انداز 

نشریه علمی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام در چشم انداز آینده به عنوان نشریه ای مرجع در سطح داخلی و خارجی مطرح خواهد بود که در تبیین گفتمان علوم تربیتی با رویکرد اسلامی در ابعاد مختلف پیشگام بوده و مجال مناسبی را برای طرح نظریه های جدید و راهبردهای نوین برای تعلیم تربیت با رویکرد اسلامی پیشنهاد می دهد.

. سیاست ها

 1. انتشار مقالات برآمده از تحقیقات علمی و دربردارنده نتایج نوآورانه در گستره علوم تربیتی با رویکرد اسلامی.

2. انتشار مقالات انتقادی که زمینه‌ها، موضوعات یا راه‌حل‌های نوینی را در عرصه علوم تربیتی با رویکرد اسلامی مطر ح می‌سازند.

3. انتشار مقالاتی که به شناسایی و طرح مسائل نوین در ارتباط با علوم تربیتی با رویکرد اسلامی متناسب با شرایط نوین جامعه کمک می‌نمایند.