داوران علمی شماره 13 پاییز و زمستان 1398

داوران علمی شماره 13 پاییز و زمستان 1398:

خدیجه ابوالمعالی الحسینی، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

ایراندخت فیاض، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی

معصومه اسماعیلی، استاد روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

روح الله کریمی خویگانی، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه امین

محسن ایمانی نائینی، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس

سوسن کشاورز، دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی

مریم بناهان قمی، استادیارگروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه الزهراء س

اکرم گودرزی، استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

محمد بهشتی، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مرضیه محصص، استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

عباس پسندیده، دانشیار معارف اسلامی دانشگاه قرآن و حدیث

زهرا محمودکلایه، دکترای تخصصی فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

سمیرا حیدری، دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت، مدرس دانشگاه

سعید مذبوحی، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

شکرالله خاکرند، دانشیار علوم قرآنی دانشگاه شیراز

رحمت الله مرزوقی، استاد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه شیراز

نیکو دیالمه، دانشیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

عبدالله معتمدی، دانشیار روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

شیرین رشیدی، استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

حسن ملکی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی

فاطمه سلیمانی دره باغی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

زهره موسی زاده، دانشیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

فاطمه صغری شفیعی، استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

رقیه سادات مومن، استادیار گروه حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

فائزه عظیم زاده اردبیلی، دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

مهدیه مهدوی کنی، استادیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

سید حمیدرضا علوی، استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فاضله میرغفوریان، استادیار بخش معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

اعظم غیاثی، استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

فاطمه وجدانی، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی