داوران علمی شماره 12 بهار و تابستان 1398:

داوران علمی شماره 12/ بهار و تابستان 1398:

 

 

محمد آرمند، دانشیار برنامه درسی پژوهشکده سمت

سید احمد رهنمایی، دانشیار گروه علوم تربیتی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

خدیجه ابوالمعالی الحسینی، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

فاطمه صغری شفیعی، استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

علی ایمان زاده، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ملایر

فاطمه صدر، استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی

سعید بهشتی، استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

معصومه صمدی، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت پژوهشکاه مطالعات آموزش و پرورش

مهین چناری، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه قم

اسماعیل عباس پور، دکترای تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

نیکو دیالمه، دانشیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

محسن فرمهینی فراهانی، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد

محمد داوودی، دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

عباس مصلایی پور، دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)

شیرین رشیدی، استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

سید نقی موسوی، استادیار گروه فقه تربیتی پژوهشکده تربیت اسلامی دانشگاه فرهنگیان

سیدمحمدرضا رضازاده، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران

زهره موسی زاده، دانشیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

 

عبدالرحیم نوه ابراهیم، استاد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی