پرسش‌های متداول

گواهی چاپ مقاله چه زمانی تحویل داده می شود؟

گواهی پذیرش نهایی پس از تأیید نهایی در شورای تحریریه مرکزی نشریه مربوطه صادر خواهد شد.
در صورت درخواست، رسید دریافت مقاله به نویسنده ارائه خواهد شد.

مدت زمان رسیدگی به مقالات و پاسخگویی جهت پذیرش یا عدم پذیرش مقاله چقدر خواهد بود؟

از زمان دریافت مقاله در سامانه؛ تا اعلام پذیرش متوسط زمان 3 الی 4 ماه طول می کشد. این زمان با توجه به محتوای مقاله؛ روند ارزیابی مقاله و بازنگری و اصلاحات صورت گرفته از سوی نویسنده تغییر خواهد کرد.
مقالات به محض دریافت به دبیر مربوطه ارسال می گردد و در فرآیند کارشناسی علمی قرار می گیرد.

نحوه ارسال مقالات به دوفصلنامه به چه نحو می باشد؟

با توجه به راه اندازی سامانه نشریات دانشگاه ؛ کلیه مقالات از طریق وب سایت مربوط به نشریات دریافت و رسیدگی می شود. به مقالاتی که خارج از سامانه دریافت گردد (ایمیلی یا پستی) ترتیب اثر داده نمی شود.