داوران سال 1401

محمد آزاد عبدالله پور، استادیار دانشگاه آزاد واحد مهاباد

خدیجه ابوالمعالی الحسینی، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی

   https://www.webofscience.com/wos/author/record/4448241

آمنه احمدی، دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی

آرزو اصفاء، دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

فهیمه انصاریان، استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی

حسنعلی بختیار نصرآبادی، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

مریم برادران حقیر، استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

    https://www.webofscience.com/wos/author/record/CAH-0872-2022

مریم بناهان قمی، استادیارگروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه الزهراء (س)

سعید بهشتی، استاد فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

عباس پسندیده، گروه معارف حدیث دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

صادق تقی لو، استادیار روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا

مریم جعفری، دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث

فریده حسین ثابت، استادیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

سمیرا حیدری، دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت

نیکو دیالمه، دانشیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ADG-0112-2022

زهرا راستی، استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه  امام صادق (ع)

نیره رحمانی، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق (ع)

شیرین رشیدی، استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

اکبر رهنما، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد

سید احمد رهنمایی، دانشیار گروه علوم تربیتی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

انسیه زاهدی، استادیار بازنشسته دانشگاه الزهراء (س)

سیدمهدی سجادی، دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس

ابوطالب سعادتی شامیر، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

فاطمه صغری شفیعی، استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

  https://www.webofscience.com/wos/author/record/GPK-7329-2022

مرضیه عالی، استادیار گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش دانشگاه تهران

محمد عترت دوست، استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

سیدحمیدرضا علوی، استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

   https://www.webofscience.com/wos/author/record/4906882

سمیه کاظمیان، دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

سوسن کشاورز، دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی

اکرم گودرزی، استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)  

مرضیه محصص، استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

سعید مذبوحی، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

عباس مصلایی پور، دانشیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)  

زهره موسی زاده، دانشیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ADH-7480-2022

فاضله میرغفوریان، استادیار بخش معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

عبدالرحیم نوه ابراهیم، استاد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

فاطمه وجدانی، دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی