انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی – پژوهشی  با انجمن‌تعلیم و تربیت اسلامی

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی – پژوهشی  با انجمن‌تعلیم و تربیت اسلامی

فصلنامه علمی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام به منظور گسترش ارتباطات علمی و پژوهشی و ارتقاء کیفیت پژوهش تفاهم نامه همکاری با انجمن تعلیم و تربیت اسلامی در سال 1401 منعقد کرده است.