داوران علمی شماره 10 و 11 سال 1397

داوران علمی شماره 10/ بهار و تابستان 1397:

دکتر خدیجه ابوالمعالی، دکتر قاسم انصاری رنانی، دکتر فریبرز باقری، دکتر مریم برادران حقیر، دکتر محمدرضا بهرنگی، دکتر عباس پسندیده، دکتر صادق تقی لو، دکتر افضل‏ السادات حسینی، دکتر حسین خنیفر، دکتر مرضیه دهقانی، دکتر نیکو دیالمه، دکتر حسن‏ رضا زین ‏آیادی، دکتر فاطمه صغری شفیعی، دکتر ناصر شیربگی، دکتر فائزه عظیم ‏زاده اردبیلی، دکتر محمدرضا کرامتی، دکتر سوسن کشاورز، دکتر غلام‏رضا گودرزی، دکتر میثم لطیفی، دکتر رقیه ‏سادات مؤمن، دکتر زهره موسی‌زاده، دکتر فاضله میرغقوریان، دکتر محمدعلی نادی، دکتر رضا نوروزی کوهدشت، دکتر فاطمه وجدانی.

داوران علمی شماره 11/ پاییز و زمستان 1397:

دکتر خدیجه ابوالمعالی، دکتر فریبرز باقری، دکتر مریم برادران حقیر، دکتر عباس پسندیده، دکتر افضل‏السادات حسینی، دکتر مرضیه دهقانی، دکتر نیکو دیالمه، دکتر زینب ربانی، دکتر احمد سعیدی، دکتر فاطمه صغری شفیعی، دکتر محمد عترت دوست، دکتر فائزه عظیم‏زاده اردبیلی، دکتر محمدرضا کرامتی، دکتر سوسن کشاورز، دکتر نرگس کشتی آراء، دکتر غلام‏رضا گودرزی، دکتر میثم لطیفی، دکتر زهره موسی‌زاده، دکتر فاضله میرغقوریان، دکتر محمدعلی نادی، دکتر فاطمه وجدانی.