تحلیل ابزار ارزشیابی عملکرد آموزشی استادان

نوع مقاله : علمی ـ ترویجی (روانشناسی و روانشناسی تربیتی)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ‏ریزی آموزشی دانشگاه الزهرا(س)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (نویسنده مسؤول)

چکیده

آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه از رسالت‌ها و کارکرد‏های اصلی دانشگاه و آموزش عالی است. دستیابی به این هدف تا اندازه زیادی به عملکرد آموزشی استادان بستگی دارد. با توجه به نقش مهم و محوری استادان در کیفیت و توسعه دانش، ارزشیابی و بهبود کیفیت مستمر تدریس استادان در بیش‌تر کشورها از جمله ایران مورد توجه بسیار قرار گرفته است و همه ساله منابع انسانی و مادی زیادی در دانشگاه‌ها صرف ارزشیابی آموزش توسط فراگیران می‏ شود. در این روش، فراگیران استادان خود را در قالب مجموعه‌ای از معیار‌‎ها و رفتار‌ها که نمایانگر تدریس مؤثر است، ارزیابی می‌کنند. از جمله عوامل مهم و اساسی در اثر بخشی نتایج این نوع ارزشیابی، میزان روایی ابزار ارزشیابی است. مقاله حاضر با هدف کمک به به سازی ابزارهای یاد شده، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی یکی از ابزار‌های ارزشیابی پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، ابزار طراحی شده متکی بر رویکرد آموزشی روشن و دقیقی نیست و حاوی گویه‏ های مبهم و گیج‌کننده است؛ زیرا فعالیت‌های مهم آموزشی هم‏چون روش تدریس و روش ارزشیابی به‌ خوبی تعریف نشده است. برای اصلاح و به‌سازی کیفیت این ابزار، بهبود و افزایش آگاهی طراحان این ابزار‌ از رویکرد‌های جدید یادگیری پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

تحلیل آلیة تقویم العمل التعلیمی لدی الأساتذة

چکیده [العربیة]

إن تعلیم و تربیة الکوادر المتخصصة وفق متطلبات المجتمع تعتبر من الأهداف الرئیسة للجامعات و مؤسسات الدراسات العلیا . و یرتبط نیل هذا الهدف إلی مدی کبیر بالمنهج التعلیمی لدی الأساتذة.

و انطلاقا من دور الأساتذة المهم و الأساسی فی رفع مستوی العلم و توسیع نطاقه فإن رفع الکفاءة المستمر لمستوی منهج التدریس لدی الأساتذة لاقی أهمیة کبیرة فی أغلب الدول و منها إیران. حیث تخصص سنویا میزانیة مالیة و کوادر بشریة عظیمة للجامعات بهدف تقویم مناهج التعلیم من قبل المتعلمین. و فی هذا المنهج یقوم المتعلمون بتقویم أساتذتهم علی أساس مجموعة من المعاییر و السلوکیات الدالة علی التدریس المؤثر و یعتبر معیار صلاحیة آلیة التقویم من جملة العوامل المهمة و الأساسیة إلی جانب تأثیر النتائج، فی هذا النوع من التقویم. و تدرس هذا المقالة إحدی آلیات التقویم بهدف تطویر الآلیات المذکورة بالاعتماد علی منهج الدراسات الوصفی التحلیلی. و تشیر النتائج إلی عدم وضوح و دقة هذه الآلیة المصممة المستندة علی الاتجاه التعلیمی حیث تعانی من غموض بعض عناصرها، إذ لم یتم تقدیم تعریف مناسب للنشاطات التعلیمیة المهمة لمنهج التدریس و منهج التقویم. فیُقترح فی هذا الصدد رفع مستوی معرفة مصممی هذه الآلیات بالاتجاهات الحدیثة فی مجال التعلیم بغیة تعدیل و تحسین جودة هذه الآلیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • التقویم التعلیمی
  • اساتذة الجامعة
  • المتعلمون
  • استبیان التقویم