تبیین معنای زندگی بر اساس تصور از خدا و اضطرابِ مرگ در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله : علمی ـ ترویجی (روانشناسی و روانشناسی تربیتی)

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‏شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دانش‏آموخته کارشناسی ارشد روان‏شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف اساسی این پژوهش تبیین معنای زندگی بر اساس تصور از خدا و اضطراب مرگ در دانشجویان است. به این منظور، 400 نفر (220 مرد و 180 زن) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن که در سال تحصیلی93-1392مشغول به تحصیل بودند با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کننده‌ها در این پژوهش به پرسش‌نامه‌های هدفمندی زندگی، وضعیت مذهبیو مقیاس اضطراب مرگ تمپلرپاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که معنای زندگی بر اساس تصور از خدا و اضطراب مرگ در زنان و مردان پیش‌بینی‌پذیر است و این امر در زنان پیش‌بینی‌پذیرتر از مردان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

تبیین معنى الحیاة على أساس التصور من الله و القلق من الموت فی طلاب مستوى اللیسانس لجامعة آزاد الاسلامیة ـ مرکز رودهن

چکیده [العربیة]

هدف الدراسة فی هذا البحث هو تبیین المعنى فی الحیاة على أساس التصور من الله و القلق من الموت لدی الطلاب. و لتحقیق هدف الدراسة تم إختیار 400 شخص (220 من الذکور و180 من الإناث) من طلاب مستوى اللیسانس لجامعة آزاد الاسلامیة ـ مرکز رودهن ،فی السنة الدراسیة 2013-2014م ،طبق منهج العینة العشوائیة العنقودیة، و العشوائیة الطبقیة. و أجاب المشارکین فی هذه الدراسة على الإستبانات، الهدف من الحیاة (PIL) و الالتزام الدینی (RSI)، و مقیاس تمبلر((DAS للقلق من الموت. و أظهرت نتائج تحلیل الانحدار المتعدد أن معنى الحیاة على أساس التصور من الله و القلق من الموت عند الإناث و الذکور متوقع إلا إنه تُشاهد هذه الظاهرة فی الإناث بشکل أکثر.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • معنى الحیاة
  • التصور من الله
  • القلق من الموت
  • جامعة آزاد الاسلامیة ـ مرکز رودهن