رابطه سبک‌های درون‌سازی مذهب و انسجام خانواده در گروهی از دانشجویان متأهل دانشگاه شیراز

نوع مقاله : علمی ـ ترویجی (روانشناسی و روانشناسی تربیتی)

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد

2 دانشیار گروه مبانی آموزش و پرورش دانشگاه شیراز

3 دکتری روان‏شناسی تربیتی دانشگاه شیراز

چکیده

خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی نقشی بسیار اساسی در شکل‌دهی شخصیت و ویژگی‌های انسان ایفا می‌کند؛ در این میان، انسجام خانواده از سازه‏ های با اهمیت تلقی می‏ شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، پیش‌بینی انسجام خانواده بر اساس سبک‌های درون‌سازی مذهب است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است که به روش همبستگی و در پارادایم کمی انجام می‌گیرد. شرکت‏ کنندگان پژوهش، 232 نفر، شامل 137 نفر دانشجوی متأهل مرد و 95 نفر زن از دانشگاه شیراز هستند که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند. برای سنجش انسجام خانواده، از مقیاس فرایندهای خانواده‌ سامانی، و برای بررسی سبک‌های درون‌سازی مذهب از پرسش‌نامه خودگردانی مذهبی ریان و همکاران استفاده شده و روایی مقیاس‌ها از طریق تحلیل عامل و پایایی آن‏ها به روش آلفای کرونباخ تعیین شده است. نتایج تحقیق، بیانگر روایی و پایایی مطلوب مقیاس‏ هاست. با استفاده از تحلیل رگرسیون همزمان، میزان پیش‌بینی انسجام خانواده توسط هر یک از سبک‌های تنظیمی همانندسازی و درون‌فکنی مذهب مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که سبک تنظیمی همانندسازی، پیش‌بینی‏ کننده مثبت، و سبک تنظیمی درون‌فکنی پیش‌بینی‏ کننده منفی انسجام خانواده است. بنابراین می‏ توان گفت که سبک‌های تنظیمی مذهب از پیش‌بینی‏ کننده‌های انسجام خانواده هستند و احتمالاً با سوق دادن سبک درون‏سازی مذهب به سمت همانندسازی، انسجام خانواده قابل افزایش خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

علاقة مناهج تعمیق التربیة الدینیة بتماسک الأسرة فی عینة من الطلاب المتزوجین من جامعة شیراز

چکیده [العربیة]

تلعب الأسرة بصفتها الرکن الاجتماعی الأول دورا حاسما فی تکوین شخصیة الإنسان و ممیزاته فیعتبر تماسک الأسرة من العناصر الهامة فی هذا المجال.
إن هذا المقالة تهدف إلی توقع مدی تماسک الأسرة علی حسب مناهج تعمیق التربیة الدینیة.
و قد خضعت المقالة لمنهج الدراسات الوصفی فتمت بالأسلوب التسلسلی و فی العینة المحددة.
إن العینة المختارة للدراسة 232 طالبا متزوجا منهم 137 رجلا و 95 إمرأة من جامعة شیراز حیث تم اختیارهم علی أساس منهج أخذ العینات المتاحة.
استخدم معیار الأسرة النموذجیة التنظیمیة لتقییم مدی تماسک الأسرة، کما اعتمد استبیان الإدارة الذاتیة الدینیة لریان و زملاءه لدراسة مناهج تعمیق الشخصیة الدینیة.
تم تعیین انسجام المعاییر المختارة عن طریق تحلیل العامل و تعیین ثبوتها بالاعتماد علی منهج آلفا لکرونباخ. حیث اشارت النتائج إلی الانسجام المنشود للمعاییر و ثبوتها.
و إلی جانب ذلک تمت دراسة مدی تماسک الأسرة علی أساس کل من منهج المحاکاة و النموذج التنظیمی و منهج إستدماج (التقلید الأعمی) التعالیم الدینیة.
تدل النتائج أن منهج محاکاة النموذج التنظیمی یعتبر متوقعا ایجابیا بینما یعتبر منهج استدماج التعالیم الدینیة التنظیمی من المتوقعات السلبیة لتماسک الأسرة.
فیمکن اعتبار المناهج التنظیمیة الدینیة من متوقعات تماسک الأسرة و لعله یرفع مستوی تماسک الأسرة من خلال هدایة مناهج تعمیق التربیة الدینیة إلی منهج المحاکاة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • تماسک الأسرة
  • مناهج تعمیق التربیة الدینیة
  • المحاکاة
  • إستدماج