طرحی نظری برای پرورش تفکر در دیدگاه اسلامی عمل با نگاه به برنامه «فلسفه برای کودکان»

نوع مقاله : علمی ـ ترویجی (روانشناسی و روانشناسی تربیتی)

نویسنده

ـ استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر در راستای تقویت نظام آموزشی در زمینه پرورش تفکر، تلاش می‌کند تا یکی از الگوهای آموزشی تقویت تفکر را از منظر اسلامی مورد تحلیل فلسفی قرار دهد و  بر اساس نتایج به دست آمده، طرحی برای تقویت تفکر ارائه دهد. باز تعریف هدف تقویت تفکر در راستای دست‌یابی به حیات طیبه، توجه به بلند دامنگی زندگی کودک و اقتضاهای آن، نگاه کل‌گرایانه به وجود کودک و در نظر گرفتن گرایش‌ها و اراده‌ورزی‌های وی در کنار مسائل شناختی، توجه به حقایق و نیز توجه به تنوع روش‌شناختی در دست‌یابی به حقیقت مهم‌ترین اصولی هستند که باید در تدوین نسخه بومی برنامه پرورش تفکر مدنظر قرار گیرند. نویسنده متناسب با این اصول، تجویزهای دیگری در بخش‌های محتوا، روش‌های تدریس و یادگیری، ارزش‌یابی و نیز گروه‌بندی پیشنهاد می‌کند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات