مدیریت مشارکتی در سازمان‏ های آموزشی و مؤلفه‏ های آن از دیدگاه اسلام

نوع مقاله : علمی ـ ترویجی (روانشناسی و روانشناسی تربیتی)

نویسندگان

1 استادیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

چکیده

مدیریت مشارکتی از مباحثی است که جای آن در مطالعات اسلامی خالی است. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت مدیریت مشارکتی در نظام آموزشی، به مطالعه مؤلفه ‏های مدیریت مشارکتی از دیدگاه علم مدیریت و از دیدگاه اسلام می‌پردازد. روش مقاله، توصیفی ـ تحلیلی است و نویسنده نتیجه می‏ گیرد که تفاوت عمده ‏ای بین مدیریت مشارکتی از دیدگاه اسلام و مدیریت مشارکتی از دیدگاه علم مدیریت وجود دارد. این تفاوت‏ ها به ویژه در مبانی و جهت ‏گیری مشورت و مفاهیم تمرکززدایی و تفویض اختیار دیده می‌شود. در مدیریت مشارکتی بر مبنای اسلام، مشورت در اموری که برای آن حکم مشخصی وجود دارد و تکلیف روشن است، جایز نمی‏ باشد؛ زیرا حکم اسلام را باید اجرا کرد. همچنین مشورت باید در جهت اصلاح امور باشد. به علاوه علی‏رغم این‏که علم مدیریت در غرب تأکید زیادی بر تمرکززدایی دارد، در اسلام بر تمرکز در رهبری به عنوان عامل وحدت تأکید می ‏شود و در مواردی که تفویض اختیار صورت می ‏گیرد، این اختیار، امانتی در دست فرد محسوب می‏ گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات