آسیب ‏شناسی و درمان فشارهای روانی از منظر نهج‌البلاغه

نوع مقاله : علمی ـ ترویجی (روانشناسی و روانشناسی تربیتی)

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

نهج‌البلاغه مصداق عینی از منابع اسلامی و علمی و قابل استناد برای مراجعه متخصصان روان‏شناسی است. مقاله حاضر با روش پژوهش کیفی توصیفی ـ تحلیلی، رویکرد نهج‌البلاغه به موضوع تنش‏های روانی و درمان آن‏ها را  از دو جنبه بررسی می‌کند. از یک منظر نگاه خاص امام علی(ع) به علل اصلی فشارهای روانی مورد بحث قرار می‌دهد و از منظر دیگر ارزیابی عوامل فشارزای زندگی. در کلام امام علی(ع) رویکردی با دو محور شناختی و رفتاری مشهود است که ضمن تبیین عوامل و علل تنش‏ها، درمان مبتنی بر ارتقای سطح ارزیابی شناختی از وقایع و اتخاد شیوه‏ های رفتاری تأمین ‏کننده سلامت روانی را مطرح ساخته است. نویسنده در مرحله بعد، ارائه تطبیقی برخی از یافته‏ های جدید پژوهشگران روان‏شناسی را در مقایسه با مبانی روان‌شناختی مطرح شده در نهج‏ البلاغه نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات