کاربست مؤلفه های حوزة توزیع تربیت اقتصادی در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر آموزه های اسلامی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

3 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد رشتة مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق (ع) - پردیس خواهران

چکیده

پیشرفت تکنولوژی و گستردگی جوامع سبب افزایش اهمیت موضوعات میان‌رشته‌ای شده ‌است. یکی از این موضوعات که در آموزش و پرورش اهمیتی بسزا دارد، تربیت اقتصادی است. اولین گام برای پرداختن به این موضوع، شناسایی و تبیین مؤلفه‌های آن است. تربیت اقتصادی به تبعیت از اقتصاد، دارای سه حوزة تولید، توزیع و مصرف است. هدف این پژوهش، تبیین مؤلفه‌های تربیت اقتصادی در حوزة توزیع براساس آموزه‌های اسلامی است تا برمبنای آن برنامه‌های آموزشی متناسب با جامعة اسلامی برای این حوزه طراحی شود. این پژوهش با روش تحلیل متن قیاسی- استقرایی انجام شده است. جامعة آماری پژوهش آیات قرآن کریم است؛ به این ترتیب که به‌روش نمونه‌گیری هدفمند، آیاتی که با موضوع پژوهش ارتباط داشتند، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسش‌نامة محقق‌ساخته به‌منظور تأیید تناسب مقوله‌های استخراج‌شده با اهداف پژوهش استفاده شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که این مؤلفه‌ها در حوزة توزیع در سه مقولة هدف توزیع، ابزارهای مالی توزیع و آسیب‌شناسی توزیع ثروت به‌همراه زیرمقوله‌هایشان قابل طبقه‌بندی است: ذیل مقولة هدف توزیع زیرمقولة برقراری عدالت، ذیل مقولة ابزارهای مالی توزیع زیرمقوله‌های انفاق، قرض، زکات و خمس و ذیل مقولة آسیب‌شناسی توزیع ثروت زیرمقولة مفاسد اقتصادی استخراج و تبیین شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

تطبیق مقومات مجال التربیة الاقتصادیة فی نظام التعلیم والتربیة بناء علی التعالیم الاسلامیة

چکیده [العربیة]

أدی تطور التقنیة وتوسع المجتمعات إلی ازدیاد أهمیة الاختصاصات المتداخلة. وتعتبر التربیة الاقتصادیة إحدی هذه الاختصاصات المتداخلة ولها دور هام فی التعلیم والتربیة. وتعریف هذا الموضوع و تبیین مقوماته یعتبر أول خطوة لمعالجته. وتبعاً لعلم الاقتصاد تنطوی التربیة الاقتصادیة علی ثلاثة حقول وهی: الانتاج والتوزیع والاستهلاک. حیث یهدف هذا البحث إلی تبیین مقومات التربیة الاقتصادیة فی مجال التوزیع حسب التعالیم الاسلامیة؛ حتی یتم التخطیط للبرامج التعلیمیة المتناسبة مع المجتمع الاسلامی فی هذا الحقل بناءً علی التعالیم الاسلامیة. و منهج البحث هو المنهج القیاسی الاستقرائی لتحلیل النص، و المجتمع الإحصائی یتکون من آیات القرآن الکریم؛ فقد تم انتخاب الآیات المرتبطة بموضوع البحث کعینات وفقا لمنهج أخذ العینات المستهدفة. و کذلک الإستفادة من استبانة هادفة بغیة تأیید التناسب بین القضایا المستخرجة وأهداف البحث. وتشیر النتائج إلی أن یمکن فی حقل التوزیع تصنیف هذه المقومات، فی ثلاثة مواضیع: غایة التوزیع، الأدوات المالیة للتوزیع، ودراسة مشکلة سوء توزیع الثروة إلی جانب فروع هذه المواضیع؛ فتطرقنا الی استخراج وتبیین موضوع إقامة العدل تحت عنوان قضیة غایة التوزیع، والانفاق والقرض والزکاة والخمس تحت عنوان الأدوات المالیة للتوزیع، والمفاسد الاقتصادیة تحت عنوان قضیة دراسة مشکلة سوء توزیع الثروة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • التربیة الاقتصادیة
  • التوزیع
  • التعالیم الاسلامیة
  • التعلیم والتربیة