بررسی و نقد چهارچوب نظری طرح کرامت در دورة دبستان

نویسنده

استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

طرح کرامت یکی از تجربه‌های مهم در زمینة تربیت ارزشی در نظام تربیت رسمی و عمومی ایران است؛ باوجود این، تاکنون آن‌چنان‌که باید و به‌طور دقیق، دربارة آن مطالعه نشده است. در این مقاله، این تجربة مهم در تربیت اخلاقی واکاوی و نقد شده است. برای این منظور، نخست با روش تحلیلی- توصیفی، چهارچوب نظری این طرح در چهار مؤلفة اهداف، محتوا، روش و مواد تحلیل و تشریح شده و سپس براساس تحلیل به‌عمل‌آمده، برخی ضعف‌ها و قوّت‌های طرح شناسایی شده است. این بررسی انتقادی برخی قوّت‌های این طرح را نشان می‌دهد: توجه به بستر فرهنگ دینی جامعه، تأکید بر انگیزش درونی، طراحی شبه‌برنامة درسی مستقل برای تربیت اخلاقی، نظم‌بخشی و تبویب مفاهیم ارزشی، و بهره‌گیری از ظرفیت و نقش تربیتی معلمان در تربیت اخلاقی. در عین ‌حال، ضعف‌هایی نیز در آن دیده می‌شود که عبارت‌اند از:‌ فقدان مبانی نظری تصریح‌شده و فقدان توجیه برای نظم موجود در ارزش‌های ارائه‌شده. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

دراسة ونقد الإطار النظری لبرنامج التکریم فی المرحلة الابتدائیة

چکیده [العربیة]

یعتبر برنامج التکریم من أحد التجارب الهامة فی مجال التربیة للقیم فی النظام التربوی الرسمی والعام فی ایران؛ رغم هذا، لم تتم الدراسة الدقیقة حول هذا البرنامج کما یستحق . والمقالة هذه تستعرض التجربة الهامة فی التربیة الأخلاقیة؛ فیقوم فی ضوء منهج التحلیلی الوصفی بتحلیل الإطار النظری لهذه الخطة فی أربع مکوّنات: الغایات والمضامین والمناهج والمواد؛ ثم علی أساس هذا التحلیل یتم التعرف علی قسم من ایجابیات البرنامج و سلبیاته . هذا العرض یشیر إلی بعض ایجابیاته و هی: الاهتمام بثقافة المجتمع الدینیة، والترکیز علی البواعث الداخلیة، والتخطیط لشبه برنامج دراسی مستقل للتربیة الأخلاقیة، و تنظیم مفاهیم القیم وتبویبها، والتمتع باستیعاب المعلمین ودورهم التربوی فی التربیة الأخلاقیة. و یتطرق الی بعض سلبیاته وهو: افتقاد المبانی النظریة المصرحة وعدم وجود التبریر للنظام الموجود فی القیم المعروضة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • برنامج التکریم
  • التربیة الأخلاقیة
  • الشؤون التربویة
  • البرنامج الدرسی للتربیة الأخلاقیة