تبیین مفهوم"خواندن" در سطح دانشگاه: نقدی بر دیدگاه کریستوفر وینچ از منظر دیدگاه اسلامی عمل

نویسنده

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه

چکیده

مقاله حاضر با در نظر داشتن اهمیت خواندن به عنوان یکی از مهارتهای اساسی در نظام های آموزشی جهان، سعی در وضوح بخشی به آن دارد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. در ابتدا مفهوم خواندن از دیدگاه وینچ ذیل عنوان "دانستن چگونه"  مورد بررسی قرار می گیرد و مفاهیمی نظیر مهارت، توانایی های هم راستای آن و مدیریت پروژه تببین می شود. یافته ها نشان می دهد که تأکید وینچ بر خواندن به عنوان مهارت در تقابل با فن ، یکی از نقاط قوت دیدگاه است . در عین حال به نظر می آید در این دیدگاه با توجه با نظریه اسلامی عاملیت انسان که بر مبادی معرفتی و میل و اراده تأکید دارد ، از تقدم اقدام بر رغبت و انگیزه ی خواندن غفلت شده است و این امری است که می توان از آن به عنوان نقطه ضعف این نظریه یاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

تبیین مفهوم القراءة علی مستوی الجامعة: نقد نظریة کریستوفر وینتش طبق نظریة العمل الاسلامیة

چکیده [العربیة]

اعتباراً لأهمیة القراءة علی مستوی الجامعة کإحدی المهارات الأساسیة فی الأنظمة التعلیمیة فی العالم تسعی هذه المقالة إلی تبیینها. وتبیین المنهج المستخدم فی هذا البحث هو المنهج الوصفی ـ التحلیلی. ففی البدایة تتطرق الی دراسة مفهوم القراءة حسب وینتش بعنوان «کیف یحصل العلم»، وإلی تبیین مفاهیم تشبه المهارة، والقدرات المتلائمة معها، وإدارة المشروع. وتشیر النتائج الی أن تأکید وینتش علی اعتبار القراءة کمهارة نوع من الفنون و هی من نقاط قوة هذه النظریة، بینما تجاهل فیها النظریة الاسلامیة التی تدل علی کون الانسان عاملاً وتؤکد علی المبادئ المعرفیة والنزعات والإرادة، عن ألویت القیام بالقراءة و الرغبة فیها ودوافعها فی هذه النظریة، ویمکن اعتبار هذا الأمر نقطة ضعف فی هذه النظریة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • القراءة
  • البرنامج الدراسی
  • الجامعة
  • کریستوفر وینتش
  • نظریة کون الانسان عاملاً