تأثیر طرح آموزشی رحمت در میزان رضایت زناشویی زنان خانه‌دار

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی روان‌شناسی عمومی دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیراجرای دورة آموزشی طرح رحمت -طرح آموزشی مبتنی بر آموزه‌های دینی و روان‌شناختی-در میزان رضایت زناشویی زنان خانه‌دار شهرستان ازنا در سال 1393 می‌پردازد. به این منظور از میان زنان ثبت‌نام‌کننده برای شرکت در این دورة آموزشی دو گروه انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل(سی نفر) و گروه آزمایش‌ (سی نفر) تقسیم شدند. برای ارزیابی زنان خانهدار در این پژوهش از «آزمون رضایت زناشویی انریچ» استفاده شد. ابتدا زنان خانه‌دار با این آزمون ارزیابی شدند. پس از این دورة آموزشی، طرح رحمت در مورد گروه آزمایش اجرا شد، درحالیکه گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. پس از هشت هفته دورة آموزشی و پایان دوره دوباره دو گروه ارزیابی شدند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی (t)و تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که اجرای دورة آموزشی طرح رحمت به افزایش رضایت زناشویی زنانخانه‌دار منجر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

تأثیر الرحمة با عتباره مشروع تعلیمی، فی الرضا عن الحیاة الزوجیة لدى ربات البیوت

چکیده [العربیة]

یهدف البحث إلی دراسة تأثیر تنفیذ دورة الرحمة ـ المشروع التعلیمی المعتمد على التعالیم الدینیة والنفسیةـ فی الرضا عن الحیاة الزوجیة لدى ربات البیوت بمدینة ازنا فی سنة 2014 م. فلهذا تم اختیار فریقین من بین النساء المشارکات فی الدورة وتقسیمهن إلى المجموعة الضابطة (ثلاثین امرأة) والمجموعة التجریبیة (ثلاثین امرأة). فمن أجل تقییم ربات البیوت فی هذا البحث استخدم «اختبار انریج للرضا الزوجی». و فی بدایة الأمر خضعت ربات البیوت للتقییم من خلال هذا الاختبار وبعد تنفیذ هذا المشروع التعلیمی تم تطبیق مشروع الرحمة بالنسبة إلى المجموعة التجریبیة وذلک فی حین لم تتلق المجموعة الضابطة أی تعلیم. فبعد مررو ثمانیة أسابیع وانتهاء الدورة التعلیمیة خضعت المجموعتان للتقییم. وتم تحلیل المعطیات بواسطة اختبار Tوتحلیل کواریانس. وکانت النتائج المستخلصة من خلال البحث تشیر إلى أن تنفیذ الدورة التعلیمیة «مشروع الرحمة» أدى إلى ارتفاع مستوى الرضا الزوجی لدى ربات البیوت.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • مشروع الرحمة
  • الرضا الزوجی
  • ربات البیوت
  • تعلیم الزوجین