مبانی، اصول و روش‌های پاسخگویی به سؤالات کودکان دربارة خداوند

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 استادیار گروه تعلیم و تربیت اسلامی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

3 کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

چکیده

این تحقیق به بررسی چگونگی پاسخگویی‌ به سؤالات کودکان دبستانی دربارة خداوند پرداخته است. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می‌توان به سؤالات کودکان دبستانی دربارة خداوند پاسخ داد، به‌گونه‌ای که برای آنان قابل فهم باشد و در عین حال موجب بدفهمی آنان نشود. بدین منظور از دو روش تحقیق توصیفی‌تحلیلی و تحلیلی‌استنباطی استفاده شده است. در این تحقیق دو مبنا به دست آمد: یکی این‌که تصور کودکان از خداوند تحت تأثیر فرهنگ است، و دیگر انتزاعی بودن مفهوم خداوند و شکل‌گیری آن با تجریدِ ویژگی‌های مفاهیم روزمره. همچنین روشن شد که اصول اساسی در پاسخگویی عبارت‌اند از: محیط اجتماعی فعال و پویا، ادراک و توجه، حمایت داربستی و ایجاد مفاهیم پایه. همچنین روش‌های پاسخگویی عبارت‌اند از: روش تمثیل و برهان‌های عقلی ساده، روش پرسش و پاسخ پله‌پله، روش قصه‌گویی و روش بحث و گفتگوی جمعی. با توجه به تمامی ارکان پاسخگویی، یک فرایند پاسخگویی چهار مرحله‌ای پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

مبادئ وأسالیب الرد على أسئلة الأطفال حول الرب

چکیده [العربیة]

یتطرق البحث إلى دراسة کیفیة الرد على أسئلة الأطفال حول الرب فی المرحلة الإبتدائیة. والسؤال الرئیس للبحث هو: کیف یمکن الإجابة على أسئلة الأطفال حول الرب فی المرحلة الإبتدائیة؛ بحیث یمکّن لهم فهمه، ولا یتسبب لهم فی نفس الوقت الفهم الخاطئ. وفی هذا المجال تم استخدام منهجی البحث الوصفی التحلیلی و التحلیلی الاستنباطی.

فمن خلال البحث تم الحصول على قاعدتین: أولهما أن تصور الأطفال من الرب یتأتر بالثقافة، والأخر أن مفهوم الرب انتزاعیاً وتکوینه یکون بتجرید میزات المفاهیم الیومیة. کما اتضح لنا من البحث: أن المبادئ الرئیسة فی الإجابة تتجسد فی البیئة الإجتماعیة الناشطة والحیة، والإدراک والاهتمام، والدعم القوی، وإنشاء المفاهیم الأساسیة. وأسالیب الإجابة تتمثل فی: أسلوب التمثیل والبراهین العقلیة البسیطة، وأسلوب السؤال والجواب المتدرج ، وأسلوب روایة القصص وأسلوب المناقشة الجماعیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الرب
  • أسئلة الأطفال
  • عملیة الإجابة
  • المرحلة الابتدائیة