بهبود بخشیدن به فرایند ارتباط در آموزش و پرورش با نظر به آرای لیوتار

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

2 ااستاد گروه مبانی فلسفی اجتماعی آموزش پرورش دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، با استفاده از آرای لیوتار، و مبنا قرار دادن نظریة ارتباطی و بازی‌های زبانی او سعی شده است اصول و روش‌هایی به‌منظور بهبود ارتباط در آموزش و پرورش استخراج شود. در نظریة ارتباطی لیوتار، چهار عنصر نقش اساسی دارند: فرستنده، گیرنده، حس و مرجع. در تحقیق حاضر، فرستنده و گیرنده معلم و دانش‌آموز درنظر گرفته شده است؛ حس و مرجع نیز با توجه به دوره‌های مختلف تحصیلی متفاوت‌اند. بازی‌های زبانی لیوتار از زوایای مختلف بررسی می‌شود؛ از یک بُعد، بازی‌های زبانی مربوط به مدرسه و محیط آموزشی، خانه و اجتماع قابل بررسی‌اند و از بُعد دیگر، بازی‌های زبانی مربوط به دروس متفاوت که در مقاطع بالاتر و تخصصی‌تر آشکارترند. با درنظر گرفتن این مسائل و چگونگی رفتار معلمان با دانش‌آموزان- که در مقاطع مختلف تحصیلی برحسب نیازهای روانی و آموزشی دانش‌آموزان، متفاوت است- می‌توان گفت که در سال‌های نخستین تحصیل، بر استفاده از عبارات ساده و موقعیت‌های محسوس، توجه به احساسات و عوامل محیطی و تفاوت‌های موجود بین بازی‌های زبانی خانه و مدرسه تأکید می‌شود و اندک‌اندک استفاده از روش‌های گروهی و ارتباطات بین‌فردی، توجه به بازی‌های زبانی دروس مختلف و حیطه‌های تخصصی و مسائل اجتماعی در بهبود فرایند ارتباط اثرگذار می‌شوند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

تحسین وضع العملیة التعلیمیة المرتبطة بالتربیة و التعلیم حسب آراء لیوتار

چکیده [العربیة]

ترکز المقالة علی استخراج المبادئ والمناهج بغیة تحسین عملیة الارتباط فی التربیة والتعلیم معتمدتاً علی آراء لیوتار ونظریته فی الارتباط والألعاب اللغویة. وفی نظریته الارتباطیة تلعب أربعة عناصر دوراً رئیسیاً : المرسل، المتلقی، الاحساس والمرجع. ففی الدراسة الراهنة یتم اختیار المعلم کمرسل، والطالب کالمتلقی؛ ویختلف الاحساس والمرجع باختلاف شتی المراحل الدراسیة. تعرض هذه الدراسة الألعاب اللغویة لدی لیوتار من جوانب عدیدة. فمن ناحیة بامکاننا تناول الألعاب اللغویة المرتبطة بالمدرسة والبیئة التعلیمیة والبیت والمجتمع؛ ومن جانب آخر الألعاب اللغویة المرتبطة بالدروس المتنوعة أوضح فی المراحل العلمیة العلیا و المتخصصة. علما بهذه القضایا وبکیفیة تعامل المعلمین مع الطلاب الذین یختلفون حسب متطلباتهم النفسیة والتعلیمیة فی شتی المراحل الدراسیة، ویمکن القول أن السنوات الدراسیة الأولی یتم الترکیز علی استخدام التعابیر البسیطة والظروف الحسیة، والإعتناء بالأحاسیس والعوامل البیئیة والفروق المتواجدة بین الألعاب اللغویة فی البیت والمدرسة. ثمّ شیئاً فشیئاً یصبح استخدام أسالیب المجموعات والعلاقات الشخصیة، والاهتمام بالألعاب اللغویة فی مختلف الدروس، والمجالات التخصصیة والشؤون الاجتماعیة مؤثراً فی تحسین عملیة الارتباط.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • لیوتار
  • الألعاب اللغویة
  • النظریة الارتباطیة
  • التربیة والتعلیم