سازمان یادگیرنده، راهکار تربیت نیروی انسانی دانشی مورد پژوهی: مدارس اسلامی غیرانتفاعی دورة متوسطة دوم

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران و مربی گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه مازندران

چکیده

این پژوهش در پی اندازه‌گیری سطح یادگیری سازمانی در مدارس، به‌مثابة سازمان تربیت‌کنندة نیروی انسانی توانمند برای ورود به بازار کار دانشی، است. پژوهش بر مبنای روش جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز توصیفی‌پیمایشی و بر اساس هدف پژوهش کاربردی است. یافته‌ها از طریق پرسشنامه، که شامل هفت مؤلفة فرصت یادگیری مستمر، چشم‌انداز مشترک، تصمیم‌گیری مشارکتی، تسهیم اطلاعات، اتصال با محیط، ارزیابی مستمر و نیروی انسانی متخصص است، به دست آمده و نیز 61 سؤال به‌صورت بسته پاسخ و بر اساس مقیاس لیکرت جمع‌آوری شده است. میزان آلفای کرونباخ برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه 78/0 به دست آمد که نشان‌دهندة هماهنگی درونی قابل قبول سؤالات پرسشنامه است. مدارس غیرانتفاعی دورة متوسطة دوم منطقة دو تهران، در سال تحصیلی 92-93، جامعة آماری پژوهش در نظر گرفته شدند و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، ابتدا، از میان این مدارس پنج مدرسه به‌طور تصادفی انتخاب شد و سپس پرسشنامه در اختیار همة معاونان و مدیران ارشد مدارس برای پاسخگویی قرار داده شد که تعداد 31 پاسخنامه‌ به‌منظور تحلیل داده‌ها به محقق بازگردانده شد. از آزمون فریدمن برای تعیین میزان اهمیت (رتبه‌بندی) ویژگی‌های ابعاد و مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در وضعیت موجود استفاده شد. نتایج حاکی از این است که ارزیابی مستمر، اتصال با محیط، فرصت یادگیری مستمر، تسهیم اطلاعات، تصمیم‌گیری مشارکتی، نیروی انسانی متخصص و چشم‌انداز مشترک به ترتیب از اهمیت نسبی برخوردارند و مدیران مدارس در چشم‌انداز مشترک و درک مناسب از آن کمترین رتبه و در ارزیابی مستمر بیشترین رتبه را در بین مؤلفه‌های مورد بررسی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

المنظمة الخاضعة للتعلیم و التدریب، طرق الحل فی إعداد الکوادر البشریة العلمیة، دراسة الحالة: المدارس الإسلامیة المتوسطة غیر الحکومیة، المستوی الثانی

چکیده [العربیة]

تهدف هذه المقالة إلى تقدیر مستوى التعلّم التنظیمی فی المدارس باعتبارها المنظمة القائمة علی إعداد الکوادر البشریة الماهرة، للدخول إلى سوق العمل العلمی. ویعتمد البحث على المنهج الوصفی المسحی فی جمع البیانات المطلوبة، والمنهج التطبیقی وتلک الغایة من البحث. وقد تم الحصول على النتائج من خلال ملء الاستمارات المتضمنة 61سؤالا مغلقا، وعلى أساس مقیاس لیکرت. و وجد أن قیمة ألفا کرونباخ من أجل قیاس ثبات الاستمارة تساوی 78‘0 مما یشیر إلى الاتساق الداخلی المقبول لأسئلة الاستمارات. فتم اختیار المدارس غیر الحکومیة للمتوسطة المستوی الثانی بالمنطقة الثانیة لطهران فی السنة الدراسیة (2013ـ 2014 م) باعتباره المجتمع الإحصائی للبحث وتم أخذ العینة العنقودیة. ففی بدایة الأمر تم اختیار خمس مدارس عشوائیة ، ومن ثم جعلت الاستمارة فی متناول أیدی جمیع معاونی المدارس ومدراءها الکبار من أجل الإجابة عن الأسئلة فعادت 31 إجابة إلى الباحث من أجل تحلیل المعطیات. وقد استخدم اختبار فریدمن لتحدید مدى أهمیة (تصنیف) میزات الأبعاد والعناصر للمنظمة المتعلمة فی الوضع الراهن. و دلت النتائج على أن التقییم المستمر والاتصال البیئی وفرصة التعلم المستمر وتبادل المعلومات واتخاذ القرار الجماعی ، والموارد البشریة المتخصصة ، والآفاق المشترکة یحظى علی التوالی بأهمیة نسبیة. و حصل مدراء المدارس على أقل درجة فی الآفاق المشترکة والفهم الصحیح لها ، وأعلى درجة فی التقییم المستمر من بین العناصر المراد دراستها.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • المنظمة الخاضعة للتعلیم و التدریب
  • التعلّم التنظیمی
  • الآفاق المشترکة
  • اتخاذ القرار الجماعی
  • التعلم المستمر
  • التقییم المستمر