بررسی عوامل موثر در شکل گیری سبک های فرزند پروری در خانواده های شهرستان اندیمشک

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه پیام نور اندیمشک

چکیده

موضوع این پژوهش بررسی عوامل فرهنگی، دینی، مذهبی و اقتصادی مؤثر در شکل‌گیری سبک‌های فرزندپروری در خانواده‌های شهرستان اندیمشک است. پژوهش، با به‌کارگیری رویکرد ترکیبی (mixed method)، به روش آمیخته اکتشافی انجام شده است، که شامل روش‌های کمی و کیفی است. ابزار پژوهش در بخش کمی پرسشنامة بامریند و در بخش کیفی مصاحبة نیمه‌ساختاریافته است. مراحل پژوهش شامل انتخاب جامعه، نمونه‌گیری تصادفی ساده، اجرای پرسشنامه، تحلیل نتایج و جمع‌بندی است. جامعة پژوهش 95 نفر از دانش‌آموزان دختر یکی از دبیرستان‌های شهرستان اندیمشک است که یک نمونة 75 نفری، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، از میان آن‌ها انتخاب و سپس با والدین پانزده نفر از آن‌ها مصاحبه شده است. تجزیه و تحلیل داده‌های کمی با استفاده از توزیع فراوانی و درصد، و قسمت کیفی با استفاده از روش کدگذاری و مقوله‌بندی انجام گرفته است. نتایج پژوهش عبارت‌اند از: 1- سبک غالب فرزندپروری در بین والدین شهرستان اندیمشک سبک مقتدرانه است؛ 2- باورهای مذهبی والدین در تعیین سبک‌های فرزندپروری آن‌ها مؤثر است؛ 3- فضای فرهنگی خانواده‌ها در تعیین سبک‌های فرزندپروری آن‌ها مؤثر است؛ 4- وضیعت اقتصادی خانواده‌ها در تعیین سبک‌های فرزندپروری آن‌ها مؤثر است. در کل، نتایج نشان می‌دهد که همة این عوامل جزء عوامل تأثیرگذار در تربیت فرزندان به شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

دراسة العوامل المؤثرة فی تکوین أنماط تربیة الأبناء لدى العائلات بمدینة اندیمشک

چکیده [العربیة]

تهدف هذه المقالة إلى دراسة العوامل الثقافیة والدینیة والإقتصادیة المؤثرة فی تکوین الأسالیب المتعلقة بتربیة الأولاد لدى عائلات مدینة اندیمشک. وقد استخدم منهج الاتجاه المندمج والمختلط الاستکشافی فی البحث، والمشتملة على المناهج الکمیة والنوعیة. والأداة المستخدمة فی البحث فی القسم الکمی هی استمارة بامریند، والمقابلة شبه المنظمة فی الجزء النوعی. وتضمنت مراحل البحث على اختیار المجتمع، واختیار العینة بالأسلوب العشوائی البسیط، وتطبیق الاستمارة، وجمع النتائج وتحلیلها. ویتکون مجتمع البحث من 95 طالبة من مدرسة اندیمشک، واختیار عینة 75 طالبة من بینهن، ثم المقابلة مع أولیاء أمور 15طالبة. فتم تحلیل البیانات الکمیة باستخدام التوزیع التکراری والنسب المئویة وأسلوب الترمیز والتصنیف فی القسم النوعی. وأما النتائج المستخلصة من خلال البحث هی: 1ـ أن النمط الغالب لتربیة الأبناء لدى الوالدین بمدینة اندیمشک هو الشدة والصرامة. 2ـ الإعتقادات الدینیة للأبوین تؤثر على تحدید أسالیب تربیة الأولاد لدیهم. 3ـ الجو الثقافی للأسر یؤثر فی تحدید أسالیب تربیة أبناءهم. 4ـ کما أن الظروف الاقتصادیة للأسر تؤثر فی تحدید النمط المختار فی تربیة الأولاد. وبشکل عام تشیر النتائج إلى أن هذه العوامل کلها تعد من العوامل المؤثرة فی تربیة الأبناء.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • اسلوب تربیة الأبناء
  • التدین
  • البیئة الثقافیة (الإعلام)
  • اقتصاد الأسرة