رابطه تجربه معنوی با سبک‌های مقابله با استرس و ابعاد آن در بین دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تجربه معنوی با سبک‌های مقابله‌ با استرس و ابعاد آن در بین دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی و جامعه آماری پژوهش، تمامی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 95-1394 هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، تعداد 120 دانشجو انتخاب شده‌اند. ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها؛ پرسشنامه تجربیات معنوی «غباری و همکاران» (1384) و مقیاس سبک مقابله‌ای «لازاروس و فولکمن» (1984) است. داده‌ها به روش رگرسیون همزمان و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که یافته‌ها نشان می‌دهد بین تجربه معنوی و سبک مقابله با استرس، همبستگی مثبت معناداری (r=0.396, P<0.001) وجود دارد. همچنین بین تجربه معنوی و مقابله مستقیم (r=0.208)، فاصله گرفتن (r=0.303)، خودکنترلی (r=0.247)، حمایت اجتماعی (r=0.294)، پذیرش مسئولیت (r=0.266)، حل مسئله (r=0.308) و ارزیابی مجدد (r=0.499)، همبستگی مثبت معناداری در سطح 0/05>P وجود دارد. این در حالی است که در یافته‌ها، بین تجربه معنوی و بعد گریز - اجتناب رابطه معناداری مشاهده نمی‌شود. با توجه به نقش تجربه معنوی در پیش‌بینی سبک مقابله با استرس و رابطه ابعاد آن با تجربه معنوی، می‌توان با ایجاد چنین ظرفیت‌هایی در موقعیت‌های آموزشی، سبک‌های مقابله‌ای را در دانشجویان ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

علاقة التجربة المعنویة بأسالیب مواجهة القلق والاضطراب و أبعاده بین طلاب جامعة الرازی بکرمانشاه

چکیده [العربیة]

تهدف هذه المقالة الی تحدید العلاقة المعنویة بأسالیب مواجهة القلق والاضطراب وأبعاده بین طلاب جامعة الرازی بکرمانشاه. وقداستخدم المنهج الوصفی ـ الارتباطی ویشتمل المجتمع الإحصائی للدراسة علی جمیع طلاب جامعة رازی بکرمانشاه فی السنة الدراسیة (2015-2016م). وتم اختیار 120 طالباً باستخدام العینة العشوائیة العنقودیة. وتم جمع البیانات عن طریق استبیان التجارب الروحیة لغباری وزملائه (2005) وقیاس استراتیجیات المواجهة للازاروس وفولکمان (1984). وتم تحلیل البیانات عن طریق الانحدار المعیاری ومعامل الارتباط لبیرسون. وتشیر النتائج الی أن هناک ارتباطا ایجابیا ذات دلالة إحصائیة بین التجربة الروحیة وأسلوب مواجهة الکرب ((P<0/001, r=0/396. وهناک ارتباط ایجابی ذودلالة بمستوی 0/05>P بین التجربة الروحیة والمواجهة المباشرة (r=0/208) والابتعاد (r=0/303) والتحکم الذاتی (r=0/247) والدعم الاجتماعی (r=0/294) والمسؤولیة (r=0/266) وحلّ المشاکل (r=0/308) وإعادة التقییم (r=0/499)؛ بینما لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین التجربة الروحیة وجانب الهروب ـ التجنب. نظرا لدور التجربة الروحیة فی التنبؤ بأسالیب مواجهة القلق والاضطراب وعلاقة عوامله بالتجربة الروحیة، یمکن (تحسین) الارتقاء بأسالیب المواجهة لدی الطلاب عن طریق توفیر مثل هذه الاستعدادات لهم.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • التجربة الروحیة
  • أسالیب مواجهة القلق والاضطراب
  • المواجهة المباشرة
  • مواجهة الهروب ـ التجنب
آقایوسفی، علیرضا(1378)، معرفی جدیدترین روی­آوردهای روان­درمانی، بنیادهای نظری و راهبردهای عملی، قم: شهریار، چاپ نخست
بیگی، علی؛ محمدی­فر، محمد؛ عیسی­مراد، ابوالقاسم، نجفی، محمود (1393)، نقش معنویت در پیش‌بینی سبک­های مقابله با استرس، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، دوره 4، شماره 14، ص113-ـ127
جوادی آملی، عبدالله (1361)، تفسیر موضوعی قرآن، جلد1، تهران: دارالکتب الاسلامیه
ریو، جان مارشال (1383)، انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: ویرایش
سادوک، بنیامین؛ سادوک، ویرجینیا (1383)،چکیده روان­پزشکی بالینی، ترجمه نصرت­اله پورافکاری، تهران: آزاده
سلامت، محمدکاظم (1380)، بررسی مقایسه­ای منبع کنترل و شیوه­های مقابله با استرس در سالمندان خانه سالمندان واقع در جنوب شهر تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی
 شاهی، حسن؛ مهدی، محمد (1381)، بررسی ارتباط میان خوش­بینی و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه، فصلنامه اصول بهداشت روانی، دوره 4، شماره 15 و 16، ص86ـ96
شهبازی­راد، افسانه (1390)، رابطه معنویت، تاب­آوری و راهبرد مقابله­ای با بهزیستی و کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه رازی،پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشکده علوم اجتماعی، گروه روانشناسی
غبارب­بناب، باقر؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ محمدی، محمدرضا (1384)، ساخت مقیاس تجربه معنوی دانشجویان، مجله روان­شناسی، دوره 9، شماره 3، ص278ـ261
فاطمی، میرمسعود؛ زارع، محمد؛ خرازی افرا، فاطمه؛ خرازی­افرا، محمد (1393)، بررسی رابطه بین رشد معنویت و چگونگی مقابله با شرایط استرس­زا در بین اینترن­های رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران،مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 24، شماره1، ص53ـ49
قدمگاهی، جواد؛ دژکام، محمود (1377)، کیفیت روابط اجتماعی، میزان استرس و راهبردهای مقابله‌ای با آن در بیماران عروقی قلب، فصلنامه اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، دوره4، شماره 1، ص12ـ1
وست، ویلیام (1383)، روان­درمانی و معنویت، ترجمه شهریار شهیدی و سلطانعلی شیرافکن، تهران: رشد
هومن، حیدرعلی (1390)،تحلیل داده­های چندمتغیری در پژوهش رفتاری، تهران: پیک فرهنگ، چاپ سوم
 
Brayant , R.A., & Harvey, A.G. (1995),“Avoidant coping style and posttraumatic stress following motor vehicle  accidents”,  Behavior Research Therapy, No. 33, pp. 631-635
Cavanagh, G. (1999), “Spirituality for managers: Context and Critique”, Journal of Organization Change Management, No. 12, p. 3
Diaz, D. (1993), “ Foundations for spirituality: Establishing the validity of spirituality within the health disciplines”, Journal of Health Education. No. 24. pp. 324-326
Elkins, D,N., Hedstrom, L.J., Hughes, L.L., Leaf, A., & Saunders, Ch. (1988), “Towards a humanistic- phenomenological spirituality”, journal  of Humanistic psychology, No. 28 , Vol. 4, pp. 5-18
Fridman, H. ( 2002), Health psychology: Englewood cliffs. N: J, Preatice, Hall , USA
Hills, J., Paice, J.A., Cameron, J.R., & Shoot, S. (2005),“Spirituality and distress in palliative care consultation”, Journal of  Palliate Medicine, No. 8, pp.782-788
Hobfoll, S.E., Schwarzer, R., & Koo Chon, K. (1998),“Disentangling the stress labyrinth: interpreting the meaning of the term stress as it is studied in health context”,  Anxiety, Stress and Coping, No.11, pp. 181-212
Holohan, C.J., Moos, R.H., Holohan, C.K., & Brennan, P.L. (1995),“Social support, coping and depressive symptoms in a late middle-aged sample of patients reporting cardiac illness”,  Health Psychology, No.14, pp. 152-163
Jacques, R. (2006), Family issues, psychiatry. No. 5, pp. 337-340.
Jang, S.J., & Johnson. B.R. (2004),“Explaining religious effect on distress among African Americans”, Journal for the Scientific Study of Religious, No. 43, pp. 237-260
Kearns, R. L.,Girvan, JT., McAleese, W.J. (1998),“Differences in the self-reported spiritual health of male  juvenile offenders and non-offenders”, American Journal of Health Studies. No.14, pp.113-119
Kim, H., Greenberg, J.S., Seltzer, M.M., Krauss, M.W. (2003),“The role of coping in maintaining the psychological well-being of mothers of adults with mental retardation and mental illness”, Journal of intellectual Disability Research. No.47, pp. 313-327
Lazarus, R.S.(1933),“Coping Theory and Research: past, present and future”. Psychosomatic Medicine, No. 55, Vol.3, pp. 243-247
Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984), Stress, appraisal and coping, New York: Springer
Lemmer, C. (2002),“Teaching the spiritual dimension of nursing care: a survey of U.S beccalaureare nursing program”, Journal of Nursing  Education, No. 41, pp. 482-491
Mabe, P.A., & Josephson, A.M. (2004), “Child and adolescent psychopathology: spiritual and religious perspectives’, Child & Adolescent Psychiatry Clinical National American. No. 13, Vol.1, pp. 111-125
Mayers, J. E. (1990). Wellness Throughout the Lifespan. Guidepost, May.
Mayes, B.T., Johnson, T.W., Sadri, G. (2000),“Personality, job level, job stressors and their interaction as predictors of coping behavior”, Psychology Research Experience Program, No.87, Vol.1, pp. 61-81
McKnight, R. (1984). Spirituality in the Workplace, in Adams, J. D. (Eds.). Transforming Work, Milles River Press, Alexandria
Mitroff,  I. I. & Denton, E.A. (1999),“A study of spirituality in the workplace”, Sloan Management Review, No. 4, pp. 83-92
Osman, J. & Russell, R. (1979), “The spiritual aspects of health”, Journal of School Health, No. 49,  p. 359
Pakenham , K.I. (2001),“Coping with multiple sclerosis: development of a measure”,  Psychology Health Medical, No. 6, pp. 411-428
Roesh, S.C., & Weiner, B. (2001),“A meta-analytic review of coping with illness: do causal attributions matter?”, Journal of  Psychosomatic Research, No. 50, pp. 205-519
Rohde, P., Lewinsohn, P., Tilson, M., Seeley, J. (1990), “Dimensionality of coping and its relation to depression”, Journal of Personality of  Social Psychology, No. 58, pp. 499-511
Smith B. (1993),“Religious coping by church members and the impact of Midwest flood”, Journal of Community Psychology, No. 28, pp. 171
Somerfield,  M.R., & McCrae. R.R. (2000), “ Stress and coping research. Methodological challenges, theoretical advances, and clinical applications”, American  Psychology, No.55,  pp. 620-625
Sorajjakool, S., Aja, V., Chilson, B., Ramírez-Johnson, J., Earll, A. (2008),“Disconnection depression and spirituality. A study of the role of spirituality and meaning in the lives of individuals with severe depression”, Pastoral Psychology, No. 56, pp. 521-532
Swinton, K. S., Pattison, S. (2001), “Spirituality. Come all ye faithful Health”, Service  Journal, No. 11, Vol. 5786, pp. 24-25
Taylor, S.E. (1991), Halt Psychology, Mac Grow- Hill Inc
Vaughan, F. (2003),“What is spiritual intelligence?, “Journal of humanistic psychology, No. 42, p.2
Williams, J.A., Meltzer, D., Arora, V., Chung, G., Curlin, F.A. (2011), “Attention to inpatients Religious and spiritual concerns”. Journal of  Gen International Medicine, No. 26, pp. 1256-1271
Wills, M. (2007), “Connection, action and hope, an invasion to relation the spiritual in health care”, Religion Health. No. 8, Vol.18, pp. 1-15