پدیدارشناسی تربیت جنسی از دیدگاه کارشناسان تربیتی در مدارس متوسطه شهر کرمان

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه کرمان

چکیده

هدف از تدوین این مقاله، تبیین و تحلیل مفهوم تربیت جنسی و موانع و راهکارهای مربوط به آن از منظر کارشناسان تربیتی مدارس متوسطه شهر کرمان است. در این راستا بر اساس روش پدیدارشناسی و شیوه نمونه‌گیری هدفمند، تجربه زیسته 12 نفر از مشاوران، معاونان پرورشی و دبیران دینی مدارس از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع‌آوری شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که چهار مؤلفه اصلی تربیت (تبیین، ارائه معیار، تحرک درونی و نقادی) که وجه ممیزه تربیت از شبه‌تربیت است، به درستی تحقق نیافته است. از دلایل نامطلوب بودن تربیت جنسی در جامعه، دو عنصر مهم «عامل نبودن متصدیان تربیت به اصول اخلاق جنسی» و «ضعف شدید در میزان آگاهی آن‌ها از نحوه تحقق تربیت جنسی» است. لازم به ذکر است به دلیل عملکرد نامطلوب مسئولان تربیت در زمینه تبیین (مولفه اول تربیت) که دارای عناصری همچون (ویژگی‌های تبیین‌کننده، شناخت مخاطب و روش‌های تبیین) است، سایر مؤلفه‌ها نیز به درستی شکل نگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

ظاهرة التربیة الجنسیة حسب رؤیةخبراء التربیة فی المدارس الثانویة بکرمان

چکیده [العربیة]

تستهدف هذه المقالة تبیین و تحلیل مفهوم التربیة الجنسیة و موانعها و طرق حلها حسب رؤیة خبراء التربیة فی المدارس المتوسطة بکرمان. وفی هذا المجال اعتمد البحث علی المنهج الفینومینولوجی و اختیار العینة العمدیة. واختیرت تقنیة المقابلة شبه الممنهجة لجمع خبرة الحیاة لـ12 شخصا بمن فیهم: المستشارون التربویون، و خبراء المدارس فی الشؤون التربویة، و معلمو مادة التربیة الدینیة. وأظهرت النتائج علی أنها لم تتحقق أربعة عناصر رئیسة للتربیة بصورة صحیحة وهی: التبیین و إعطاء المعاییر، والتحفیز الداخلی، والانتقاد التی تمیز التربیة عن شبه التربیة. ومن أسباب عدم نجاح التربیة الجنسیة فی المجتمع، عدم اهتمام خبراء التربیة بأصول الأخلاق الجنسیة و نقص معلوماتهم عن کیفیة التربیة الجنسیة. والجدیر بالذکر أن سوء أداء المعنیین بالتربیة فی مجال التبیین (العنصر الأول للتربیة) الذی یشتمل علی عناصر بما فیها: الممیزات المبینة، ومعرفة المخاطب، و أسالیب التبیین، أدی الی عدم تحقق العناصر الأخری بصورة صحیحة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • التربیة الجنسیة
  • خبراء التربیة
  • علم الظاهرة
  • التلامیذ
اقلیدی‌نژاد، علی (1382)،  برزخ نوجوانی و طوفان جنسی، مبلغان، شماره 48، صص81ـ69
امینی، محمد؛ تمنایی‌فر، محمدرضا؛ پاشایی، رقیه (1390)، بررسی ضرورت وجودی و چگونگی توجه به تربیت جنسی در برنامه درسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان، دوفصلنامه پژوهش‌های برنامه درسی، دوره اول، ش1، صص202ـ169
باقری خسرو (1379)، تربیت دینی در برابر چالش قرن بیست و یکم، مجله پژوهشهای تربیت اسلامی، ش3، صص36-13
 باقری، خسرو (1388)، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران: مدرسه
پورکریمی، جواد (1390)، نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری
خانزاده عباسعلی، حسین؛ طاهر، محبوبه؛ سیدنوری، سیده زهرا؛ یحیی‌زاده، آیدا عیسی‌پور،  مهدی (1392)، رابطه شیوه تعامل والد ـ فرزند با میزان اعتیادپذیری و گرایش به جنس مخالف در دانشجویان، مجله اعتیادپژوهی، سال هفتم، شماره 28، صص74ـ59
خلج‌آبادی فراهانی، فریده؛ مهریار، امیر هوشنگ (1389)، بررسی نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران، خانوادهپژوهی، سال ششم، شماره 24، صص468ـ449
رهنما، اکبر علیین، حمید؛ محمدی، حسین (1386)، بررسی و تبیین مبانی، اصول و روش‌های تربیت جنسی با تأکید  تأکید بر دیدگاه اسلامی، دانشور رفتار، ش24، صص110ـ97
زنداونیان، احمد؛ شمشادی، صادق (1389)، «ابعاد و مراحل تربیت جنسی دختران و زنان از نظر اسلام»، مجله مباحث بانوان شیعه، ش25، صص98ـ65
سبحانی‌نژاد، مهدی؛ همایی، رضا؛ علیین، حمید (1386)، بررسی تحلیلی سبک تربیت جنسی خانواده‌های شهر تهران، مجله پژوهشهای مشاوره، ش21، صص48ـ27
 سلحشور، ماندانا (1384)، اهمیت تربیت جنسی کودکان و نوجوانان در خانواده، مجله پیوند، ش315، صص45ـ40
سلیمی، مرجان؛ فاتحی‌زاده، مریم (1391)، بررسی اثربخشی آموزش جنسی به شیوه رفتاری شناختی بر دانش، خودابرازی و صمیمیت جنسی زنان متأهل شهرستان مبارکه، مجله پژوهشهای نوین روانشناختی تبریز، سال هفتم ، ش28، صص122ـ105
شیردل، ملیحه (1385)، عوامل گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی، مجله رفاه اجتماعی، ش22، صص148ـ133
 علوی، سید حمیدرضا (1386)، نکات اساسی در فلسفه تعلیم و تربیت و مکاتب فلسفی، کرمان: دانشگاه باهنر
فرمهینی فراهانی، محسن (1382)، تربیت جنسی با تأکید  تأکید بر نقش مدرسه، مجله رشد معلم، ش176، صص59ـ55
ــــــــــــ (1383)، محتوای مناسب برای تربیت جنسی در کتب درسی دوره متوسطه، مجله دانشور رفتار، ش9، صص14ـ1
ــــــــــــ (1387)، نگاهی گذرا بر تربیت جنسی در مقاطع مختلف تحصیلی، فصلنامه سلامت روان، ش1، صص28ـ19
ــــــــــــ (1392)، تربیت جنسی وظیفه مشترک خانواده و مدرسه، مجله پیوند، ش410، صص20ـ16
فقیهی، علی نقی؛ شکوهی یکتا، محسن؛ پرند، اکرم (1387)، آموزش جنسی به کودک و نوجوان از دیدگاه اسلامی و مطالعات روانشناختی، مجله تربیت اسلامی، ش7، صص80ـ51
قاسمی، حمید محمد (1373)، اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی
کشتی‌آرای، نرگس؛ فتحی و اجاره‌گاه، کوروش؛ زیمیتات، کرایگ؛ فروغی، احمدعلی (1388)، طراحی الگوی برنامه درسی تجربه شده مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی و اعتبارسنجی آن در گروه‌های پزشکی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 9 (1)، صص67ـ55
کوچتکوف. و. د  و لا پیک (1364)، روانشناسی و تربیت جنسی کودکان و نوجوانان، ترجمه محمد تقی راد، تهران: بنیاد
نصیری، یوسف؛ جعفری، سید ابراهیم (1389)، درآمدی بر مبانی تربیت جنسی در تربیت اسلامی، مجله مطالعات اسلامی در علوم انسانی، سال اول، ش1، صص108ـ101
واصفیان، فرزانه (1388)، شناسایی عوامل مؤثر بر انحرافات جنسی زنان از دیدگاه مردان و زنان، اسلام و پژوهشهای تربیتی، ش1، صص166ـ145