نقش رهبری معنوی بر خودکارآمدی مدیران مدارس متوسطه شهر ری

نویسنده

استادیار گروه علوم ‏تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه رهبری معنوی با خودکارآمدی مدیران و کارکنان و با روش تحقیق توصیفی‌ـ همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان مدارس متوسطه شهر ری است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند؛ به این صورت که 248 نفر (151نفر زن و 97 نفر مرد) دو پرسش‌نامه رهبری معنوی فرای (2003) و خودکارآمدی شرر (1982) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون و آزمون t در گروه‌های مستقل استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که رهبری معنوی با خودکارآمدی مدیران و کارکنان رابطه‌ای معنادار و مثبت دارد، همچنین میان چشم‌انداز عشق به نوع‌دوستی، ایمان در کار، عضویت سازمانی، تعهد سازمانی، معناداری در کار و بهره‌وری و بهبود مستمر با خودکارآمدی رابطه مستقیم و معنا‌داری وجود داشت. یافته‌ها بیانگر این بود که میانگین نمرات رهبری معنوی و خودکارآمدی در مدیران و کارکنان زن به طور معناداری بیش از مدیران و کارکنان مرد است. می‌توان بیان کرد که رهبران معنوی با ایجاد جو حمایتی درصدد افزایش بهره‌وری و اثربخشی سازمان و کارکنان گام برمی‌دارند و زمینه پرورش خودکارآمدی را در ایشان فراهم می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

علاقة القیادة الروحیة مع النجاعة الذاتیة لدی مدراء وموظفی المدارس المتوسطة فی شهر ری

چکیده [العربیة]

تتطرق هذه المقالة الی علاقة القیادة الروحیة بالنجاعة الذاتیة لدی المدراء والموظفین. و قد تم الاعتماد علی المنهج الوصفی – الارتباطی. حیث یتکون المجتمع الاحصائی من مدراء وموظفی مدارس المتوسطة بشهر ری. وقد تم اختیار عینة البحث بالطریقة العشوائیة البسیطة. وملئت استبانة القیادة الروحیة لفرای (2003) والنجاعة الذاتیة لشریر (1982) من قبل 248 شخصا (بمن فیهم 151 إناثا و 97 ذکوراً). واستخدم فی تحلیل البیانات من معامل الارتباط لبیرسون و اختبار t للعینات المستقلة.تشیر النتائج الی أن هناک علاقة ایجابیة ذات دلالة إحصائیة بین القیادة الروحیة لدی المدراء والموظفین وبین نجاعتهم الذاتیة. وکذلک توجد علاقة مباشرة ذات دلالة إحصائیة بین الصداقة و الإخلاص فی العمل و الانضمام الی المنظمات والالتزام التنظیمی وتحسین المستمر للأداء فی العمل والإنتاجیة و بین النجاعة الذاتیة. وتدل النتائج علی أن المدراء والموظفین من الإناث یتفوقن علی الذکور فی متوسط درجات القیادة الروحیة والنجاعة الذاتیة. ویمکن القول إن القیادة الروحیة تستطیع من خلال توفیر الدعم تهدف الى رفع مستوى الانتاجیة والفعالیة و یتیح للنظام وللموظفین اتخاذ خطوات نحو النجاعة الذاتیة لدیهم.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • القیادة الروحیة
  • النجاعة الذاتیة
  • المدراء والموظفون للمدارس المتوسطة