رابطه مکانیسم‌های دفاعی سازگارانه و ناسازگارانه با دینداری در دانشجویان

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‏شناسی دانشگاه الزهراء(س)

2 دانش ‏آموخته کارشناسی ‏ارشد روان‏شناسی بالینی دانشگاه الزهراء(س)

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه مکانیسم‌های دفاعی و دینداری در دانشجویان، و مقایسه مکانیسم‌های دفاعی و سطح دینداری پسران و دختران دانشجو  با روش پژوهشی همبستگی انجام گرفت. در این مطالعه 798 نفر (423 دختر و 375 پسر) از دانشجویان کارشناسی رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه‌های شهر تهران با روش نمونه‌گیری در دسترس شرکت داشتند. شرکت‌کنندگان پرسش‌نامه مکانیسم‌های دفاعی (40ـDSQ) و باورهای مذهبی (برای سنجش دینداری) را تکمیل کردند. داده‌های به دست آمده با آزمون آماری همبستگی پیرسون و t در گروه‌های مستقل تحلیل شد. تحلیل داده‌های پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معنادار میان سبک دفاعی پخته و سطح دینداری وجود دارد، به این معنا که افزایش میزان باورهای مذهبی موجب رشد فزون‌تر سبک دفاعی پخته می‌شود. رابطه بین سبک‌های دفاعی روان‌آزرده (ناسازگار) و دینداری منفی و معنادار است، ولی همبستگی معنادار بین دینداری و بعد دیگری از مکانیزم‌های دفاعی ناسازگارانه (سبک‌های دفاعی ناپخته) وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که میانگین نمره‏های دختران در مکانیسم‌های دفاعی سازگارانه (پخته) و میانگین نمره‏های پسران در مکانیسم‌های دفاعی ناسازگارانه (روان‌آزرده) بیشتر است. تفاوت معناداری بین میانگین نمره‏های پسران و دختران در بعد دیگری از مکانیزم‌های دفاعی ناسازگارانه یعنی مکانیسم‌های دفاعی ناپخته وجود ندارد. همچنین تفاوت معناداری میان میانگین نمره‏های باورهای مذهبی در دختران و پسران وجود دارد، و میزان دینداری دختران بیش از پسران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

علاقة التقنیات الدفاعیة التکیّفیّة وغیر التکیّفیة مع الالتزام الدینی للطلاب

چکیده [العربیة]

ترمی هذه الدراسة الی تحدید علاقة التقنیات الدفاعیة مع الالتزام الدینی للطلاب ومقارنة التقنیات الدفاعیة ومستوی الالتزام لدی الطلاب و الطالبات. وتم فی هذه الدراسة الاعتماد علی المنهج الارتباطی. شارک فی هذه الدراسة 798 شخصا (423 طالبة و375 طالبا) من طلاب مرحلة البکالوریوس فی الفروع غیر الطبیة بجامعات طهران بطریقة أخذ العینات المتوافرة (المتاحة). وقام المشارکون بملء استبانة التقنیات الدفاعیة (40DSQ-) واستبانة العقائد الدینیة (لاختبار مستوی الالتزام الدینی). وتم تحلیل البیانات بطریقة معامل الارتباط لبیرسون واختبار t للعینات المستقلة. وأشار تحلیل البیانات الی أنه لایوجد ارتباط ذو دلالة إحصائیة بین النمط الدفاعی الناضج ومستوی الالتزام؛ وهذا یعنی أن نمو نسبة العقائد الدینیة یؤدی الى النمو المتعالی للنمط الدفاعی الناضج. وتوجد علاقة سلبیة ذات دلالة إحصائیة بین الأنماط الدفاعیة غیر التکیفیة وبین الالتزام؛ ولکن لیس هناک ترابط ذو دلالة إحصائیة بین الدین و جانب آخر للتقنیات الدفاعیة غیر التکیفیة (الأنماط لدفاعیة غیر الناضجة). وکذلک أظهرت النتائج تفوّق متوسط (معدل) درجات الإناث علی متوسط درجات الذکور فی التقنیات الدفاعیة التکیفیة وتفوق متوسط درجات الذکور علی متوسط درجات الإناث فی التقنیات الدفاعیة غیر التکیفیة. ولایوجد فرق ذو دلالة إحصائیة بین متوسط درجات الذکور والإناث فی التقنیات الدفاعیة غیرالناضجة. ولکن هناک فرق ذو دلالة إحصائیة آخر بین متوسط درجات نسبة العقائد الدینیة لدی الإناث والذکور وتتفوق الإناث علی الذکور فی نسبة الدیانة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الدیانة
  • الأنماط الدفاعیة التکیفیة
  • النمط الدفاعی غیر التکیّفی