اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی مبتنی بر رویکرد اسلامی بر بلوغ عاطفی و شکیبایی دختران نوجوان

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مشاور خانواده، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مشاور مدرسه، دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی مبتنی بر رویکرد اسلامی بر بلوغ عاطفی و شکیبایی به روش نیمه‌آزمایشی، پیش‌آزمون ‌ـ پس‌آزمون با گروه گواه انجام پذیرفت. جامعه آماری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوره اول شهرستان ساوه از یک دبیرستان در دسترس برگزیده شده است، و نمونه‌ای شامل 30 نفر از نمرات پایین‌تر از میانگین در اجرای پیش‌آزمون به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش هشت جلسه تحت آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی با رویکرد اسلامی قرار گرفت. هر دو گروه پیش و پس از اجرای متغیر مستقل به واسطه مقیاس بلوغ عاطفی و پرسش‌نامه شکیبایی سنجیده شدند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد بین دو گروه در میزان شکیبایی، نداشتن ثبات عاطفی و بازگشت تفاوتی معنی‌دار وجود دارد؛ بنابراین آموزش گروهی مهارت‌های مثبت‌اندیشی سبب کاهش دو مؤلفه عدم بلوغ عاطفی یعنی بی‌ثباتی عاطفی، بازگشت عاطفی و همچنین افزایش شکیبایی شده است. نتایج بیانگر اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی مبتنی بر رویکرد اسلامی در افزایش شکیبایی و بلوغ عاطفی است.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

تأثیر تعلیم مهارات التفکیر الایجابی (وفق الاتجاه الإسلامی) علی البلوغ العاطفی والصبر لدی المراهقات

چکیده [العربیة]

تقوم هذه الدراسة على أساس تأثیر مهارات التفکیر الایجابی الاسلامی علی البلوغ العاطفی والصبر. وتتّبع المنهج الشبه التجریبی مع الاختبار الأولی والاختبار المتأخر والمجموعة الضابطة. والمجتمع الإحصائی یتمثل فی طالبات المرحلة المتوسطة الأولی لمدرسة ثانویة بمدینة ساوة. وفی الاختبار الأولی تم اختیار 30 طالبة بدرجات أقل من المتوسط ووضعهن فی مجموعتین تجریبیة وضابطة بطریقة عشوائیة.


وخضعت المجموعة التجریبیة للطالبات الى تعلیم مهارات التفکیر الایجابی الاسلامی من خلال 8 حصص. واختبرت المجموعتان التجریبیة والضابطة قبل إدخال المتغیر المستقل وبعده من خلال مقیاس البلوغ العاطفی واستبانة الصبر و تم الاستفادة من تحلیل التباین المتعدد المتغیرات لتحلیل البیانات؛ ودلت النتایج علی أن هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین المجموعتین فی نسبة الصبر وعدم الاستقرار العاطفی لدیهن. فالتعلیم الجماعی لمهارات التفکیر الایجابی أسفر عن انخفاض عنصر عدم البلوغ العاطفی أی الاستقرار العاطفی و عنصر العودة العاطفیة وزیادة الصبر. والنتائج تشیر الی أن تعلیم مهارات التفکیر الایجابی الاسلامی یؤثر علی زیادة الصبر والبلوغ العاطفی.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • التعلیم الجماعی
  • مهارات التفکیر الایجابی وفق الاتجاه الاسلامی
  • البلوغ العاطفی والصبر