میزان تأثیر برنامه‏ های درسی معنوی بر بهزیستی روان شناختی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

نویسندگان

1 مربی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور،ص.پ19395-3697 ، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری برنامه ‏ریزی درسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی  میزان تاثیر برنامه­درسی معنوی در بهزیستی روان­شناختی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد  دانشگاه اصفهان است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش پیمایشی- توصیفی استفاده شد. جامعه­ی آماری شامل  دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان (1136نفر) بود. 324 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته برنامه­درسی معنوی استفاده شد. همچنین روایی پرسشنامه­ محقق ساخته از طریق نظرات متخصصان بررسی شد و  پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 96/0 برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد: 1- میزان تاثیر برنامه درسی معنوی بر بهزیستی روان­شناختی در بعد اهداف، بیشتر از سطح متوسط است 2- میزان تاثیر برنامه درسی معنوی بر بهزیستی روان­شناختی در بعد محتوا، بیشتر از سطح متوسط است.3- میزان تاثیر برنامه درسی معنوی بر بهزیستی روان­شناختیدر بعد روش تدریس، کمتر از سطح متوسط است.4- میزان تاثیر برنامه درسی معنوی بر بهزیستی روان­شناختی در بعد ارزشیابی، در سطح متوسط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

مدی تأثیر البرامج الدراسیة الروحیة علی الرفاهیة النفسیة حسب رأی طلاب مرحلة الماجستیر بجامعة اصفهان

چکیده [العربیة]

یهدف هذا البحث الی دراسة مدی تأثیر البرامج الدراسیة الروحیة علی الرفاهة النفسیة طبق رأی طلاب مرحلة الماجستیر بجامعة اصفهان. والمنهج المستخدم فی هذا البحث التطبیقی هو المنهج الوصفی المسحی. والمجتمع الاحصائی یتمثل فی طلاب الماجستیر بجامعة اصفهان (1136 طالباً) الذین تم اختیار 324 طالباً من بینهم کعینات عشوائیة ذات المراحل المتعددة.وتم استخدام الاستبانة الهادفة لجمع البیانات حیث تم اختبار الکفاءة حسب آراء الأخصائیین و قیمة ثبات الاستبانة ألفا کرونباخ تساوی 96 %. ودلت النتائج علی أن مدی تأثیر البرامج الدراسیة الروحیة علی الرفاهیة النفسیة: 1- فوق المستوی المتوسط فی الغایات، 2- فوق المستوی المتوسط فی المضمون، 3- تحت المستوی المتوسط فی منهج التدریس، 4- و المستوی المتوسط فی التقییم.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • البرامج الدراسیة الروحیة
  • الرفاهیة النفسیة
  • الطلاب