رابطه حمایت اجتماعی و شادکامی با دینداری

نویسنده

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. تبریز. ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، رابطه حمایت اجتماعی و شادکامی با دین‏داری در دانش‏آموزان دوره متوسطه است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی ـ همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش‌آموزان پسر و دختر دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 96ـ1395 تشکیل می­دهند که از این جامعه، 353 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای، انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های باورهای دینی (معبد) «گلزاری» (1378)، حمایت اجتماعی «واکس و همکاران» (1986) و شادکامی آکسفورد «آرگایل و لو» (1990) استفاده شده است. تجزیه تحلیل داده‌ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t دو گروه مستقل انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین حمایت اجتماعی و شادکامی با دینداری رابطه مثبت و  معناداری وجود دارد. از سویی نتایج آزمون t  نیز نشان می‌دهد که بین دانش­آموزان دختر و پسر در متغیر دین‌داری تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر، تقویت حمایت اجتماعی و افزایش شادکامی دانش­آموزان می‌تواند در فراهم کردن دین‌داری آن‌ها مؤثر باشد.      

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

علاقة الدعم الاجتماعی والسعادة‌ مع الالتزام بالدین

چکیده [العربیة]

تهدف الدراسة الی علاقة الدعم الاجتماعی والسعادة مع الالتزام بالدین لدی التلامیذ فی المرحلة المتوسطة، والمنهج المستخدم الوصفی ـ الارتباطی. ویشتمل المجتمع الإحصائی للدراسة ‌علی جمیع التلامیذ والتلمیذات فی المرحلة المتوسطة بمدینة تبریز فی السنة الدراسیة (۲۰۱۶ ـ ۲۰۱۷م). وتم اختیار العینة العشوائیة العنقودیة ۳۵۳ تلمیذاً للدراسة. وتم جمع البیانات عن طریق استبیان الاعتقادات الدینیة لـ«کلزاری» (1999) واستبیان الدعم الاجتماعی لـ«واکس وزملائه» (۱۹۸۶) و قائمة آکسفورد للسعادة «أرجایل ولو» (۱۹۹۰).

وقد اُستخدم فی تحلیل البیانات من معامل الارتباط لبیرسون واختبار t للعینتین المستقلتین. وأظهرت االنتائج أن هناک علاقة ایجابیة ذات دلالة إحصائیة بین الدعم الاجتماعی والسعادة. ومن ناحیة أخری تدل نتائج اختبار t علی أن هناک اختلافا ذا دلالة إحصائیة بین التلامیذ والتلمیذات فی المتغیر المستقل. وتشیر النتائج المستخلصة الی تأثیر تعزیز الدعم الاجتماعی وزیادة السعادة لدی التلامیذ علی یعتمد علی ارتفاع الالتزام بالدین لدیهم.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الدعم الاجتماعی
  • السعادة
  • الالتزام بالدین
آذربایجانی، م.  و موسوی اصل، س. م. (1385). درآمدی بر روانشناسی دین. تهران: سمت.
اسدی، م.؛ براتی­مقدم، ب. و نقویکلجاهی، م. (1394). رابطه ابعاد سبک زندگی اسلامی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه خوارزمی. نشریه اسلام و سلامت، 2(1)، 38ـ33.
اسماعیلی بهبهانی، م. (1380). بررسیرابطهدین‌داریوسعادت‌مندیدانشجویاندانشگاه‌های دولتی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
خباز، م.؛ بهجتی، ز. و ناصری، م. (1390). رابطه حمایت اجتماعی و سبک­های مقابله­ای با تاب‌آوری در پسران نوجوان. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 5(4)، 123ـ108
شفیع، ن.؛ شهابی­زاده، ف، و پورشافعی، ه. (1393). جهت‌گیری مذهبی و مرکز کنترل بیرونی، ادراک حمایت اجتماعی. مجله زن و مطالعات خانواده، 6(24)، 51ـ41.
عبدلی مهرجردی، ح.ر. و دهقانی محمودآبادی، م. ح. (1393). بررسی تطبیقی برهان فطرت و برهان اجماع عام در اثبات وجود خدا. مجله الهیات تطبیقی، 5(11)، 188ـ169.
قمری، م. (1390). رابطه دین‌داری و حمایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه دو. مجله روان­شناسی و دین، 4(1)، 104ـ89.
گلزاری، م. (1378). تهیة ابزارهایی جهت سنجش عمل به باورهای دینی و انواع حیاء و بررسـی رابطـة دینداری و حیاء با ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان. گزارش نهایی طرح پژوهشی. دانشگاه علامـه طباطبایی. تهران.
مظفری­نیا، ف.؛ امین­شکروی، ف. و حیدرنیا، ع. (1393). رابطه بین سلامت معنوی و شادکامی دانشجویان. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 2(2)، 97ـ107.
منظری توکلی، ع. و عراقی­پور، ن. (1389). بررسی رابطه بین دین‌داری و شادکامی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان سال تحصیلی 89ـ1388. مجله روان­شناسی تربیتی، 19(6)، 45ـ19.
 Alberktsen, G., Jayasvasti, K. (2005). Happiness and related factors in pregnant women. Bangkok: Chulalongkorn University.
Argyle, M., & Lu, L. (1990). The happiness of extroverts. Personality and Individual Differences, 11, 1011-1017.
Catherin, A., & Lesion, H. (2007). Accountability for mental health counseling in schools. Thesis the degree of mis Rochester: New York.
Carr, A. (2004). Positive Psychology: The Science of Happiness and Human Strengths. 27 Church Road , Hove, East Sussex BN3 2FA.
David, S., Boniwell, I., Ayers, C.A. (2013). The Oxford handbook of happiness. Oxford, UK: Oxford University Press.
Diener, E. (2002). Frequently Asked question (FAQ’S) about subjective well-being (Happiness and life satisfaction). A printer for report and new comers. http://www./s.psych.uivc.edu/-ediener/fag.html.
Ellison, C. G. (1991). Religious involvement and subjective well-being. Journal of health and social behavior, 32, 80-99.
Eysenck, M.W. (1990). Happiness factsand myths. East Sussey, England: Erlbaum.
Fountoulakis, K. N., Siamouli, M., Magiria, S., Kaprinis G. (2008). late-life depression, religiosity, cerebrovascular disease, cognitive impairment and attitudes towards death in the elderly: Interpreting the data. Medical Hypotheses,70(30), 493–496.
Headey, B., Schupp, J., Tucci, I., Wagner, G.G. (2010). Authentic Happiness Theory Supported by Impact of Religion on Life Satisfaction: A Longitudinal Analysis with Data for Germany. The Journal of Positive Psychology, 5(1), 73-80.
Hodge, D. R. & Derezotes, D. S. (2008). Postmodernism and spirituality: Some pedagogical implications for teaching content on spirituality. Journal of Social Work Education, 44 (1), 103-123.
Krok, D. (2008). The Role of Spirituality in Coping: Examining the Relationships between Spiritual Dimensions and Coping Styles. Mental Health, Religion, and Culture, 11, 643-653. Lu, L & Argyle, M. (1991). Happiness and cooperation. personality andIndividual Difference, 12(10) : 1019-1030.
Meyers, D. (2000). The friends, funds, and faith of happy people. American Psychologist, 55(1), 56-57.
Reblin, M., & Uchino. B. (2008). Social and emotional support and links to physical health, Current Opinions in Psychiatry, 21(5), 201-205.
Smith. C. (2003). Theorizing religious effect among American adolescents. Journal Scientific study of religion. (42), 17-30
Tobgay, T., Ugen, D., Torres, C.E., Na-Bangchang, K. (2011). Health and Gross National Happiness: review of current status in Bhutan. Journal Multidiscip Healthc, 4, 293–298.
Tse, S., Lioyd, C., Petchkovsky, L., Manaia, W. (2005). Exploration of Australian and New Zealand indigenous people’s spirituality and mental health. Australian Occupational Therapy Journal, 52, 181-187.
Vanleeuwen, M. C., Post, W. M., Van Asbek, W. F., Vander woude, H. V., Groot, S., & Lindeman, E. (2010). Social support and life satisfaction in spinal cord injury during and up to one year after inpatient rehabilitation, Journal of psychology, 4, 265-271.
Walsh, F. (2009). Spirituality in Family Therapy, Guilford Press, 5-20.
Vaux, A., Phillips, J., Holley, L., Thompson, B., Williams, D., & Stewart, D. (1986). The Social Support Appraisals (SSA) scale: Studies of reliability and validity. American Journal of Community Psychology, 14(1), 195-219.
Yang, K. P., Mao, X. Y. (2007). A study of nurses’ spiritual intelligence: A cross-sectional questionnaire survey, International Journal of Nursing Studies 44, 999–1010.