کاربست مؤلفه های مدیریت جهادی در سازمان های آموزشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق7، پردیس خواهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانش‏آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق7، پردیس خواهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از تدوین مقاله حاضر، شناسایی و طبقه ­بندی مؤلفه­ های مدیریت جهادی به ­منظور به ­کارگیری آن­ها در سازمان­های آموزشی بود. روش انجام پژوهش از نوع مطالعات کیفی با استفاده از روش تحلیل متن بود. جامعه ­آماری پژوهش، تمام مقالات برگرفته از پژوهش ­های کیفی مرتبط با حوزه مدیریت جهادی بود. در این پژوهش از روش نمونه­ گیری هدفمند استفاده شد. همچنین با مروری بر نتایج پژوهش­ های کیفی در زمینه مدیریت جهادی، به شناسایی و طبقه ­بندی مؤلفه­ های احصاشده حاصل از نتایج این پژوهش­ ها پرداخته شد. نتایج به­ دست­ آمده بیانگر آن ­است که مؤلفه ­های مدیریت جهادی احصاشده در پژوهش ­های مورد نظر، در قالب 11 مقوله ساخت­ جهادی، انعطاف­ پذیری، رابطه ولایی، مجاهدت­ محوری، مشارکت ­پذیری، تکلیف مداری، شایسته ­سالاری، تفکر پیشرو، معنویت ­محوری، رشدگرایی و استکبارستیزی با زیرمقولات مختلف طبقه­ بندی می­ شوند. نتایج این پژوهش می­تواند در قالب راهبردهای تربیتی به­ منظور ارتقای عملکرد سازمان­های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


قرآن کریم. ترجمه حسین انصاریان.
ابن­ابی­الحدید معتزلی (بی­تا). شرح نهج­البلاغه. بیروت/ لبنان: دارالکتب­العلمیه.
ابن­شعبه حرانی، أ. (1376). تحف­العقول عن آل الرسول 6. تهران: مکتبه الصدوق.
احمدیان، ع. (1393). مدل­سازی مدیریت جهادی با بهره­گیری از بیانات مقام معظم رهبری. سیاستدفاعی، 22 (87)، 169ـ 137.
اصلی­پور، ح. (1395). درآمدی بر نظریه مدیریت جهادی. تهران: مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران. معاونت علم و فناوری.
پاینده، ا. (1324). نهج­الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول6 ). قم: جاویدان.
حجازی­فر، س.؛ باقری­کنی، م.؛ و دانایی­فرد، ح. (1394). شناسایی مؤلفه­های سازمان­های فضیلت­محور و جهادی. مدیریت اسلامی، 23 (4)، 71ـ 45.
حرّ عاملی، م. (بی­تا). وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه. ج 15. بیروت/ لبنان: دار احیاء التراث العربی.
خصاف مفرد، ح.، و باقری نصرآبادی، م. (1395). الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد جهادی (مورد مطالعه: دفاع مقدس). مدیریت فرهنگ سازمانی، 14 (1)، 46ـ 27.
دشتی، م. (1384).ترجمه نهج­البلاغه. قم: امام علی7.
ذاکری­قزاآنی، ز.، و پورصادق، ن. (1394). بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان در سه بُعد رهبر، پیرو و زمینه. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین7، 7 (4)، 116ـ95.
راغب اصفهانی، ح. (بی­تا). ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن (منبع الکترونیکی)/ (با تفسیر لغوی و ادبی قرآن/ غلامرضا خسروی­حسینی). مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل­البیت7.
رضائی، م.، و طلایی، ر. (1393). تبیین الگوی مطلوب مدیریت جهادی در سازمان­های امنیتی. مطالعاتحفاظتوامنیتانتظامی، 9 (32)، 199ـ 159.
رضوان­خواه، س.، و فاضلی دهکردی، م. (1390). احصاء و بررسی مبانی، اصول و روش­های کار و تلاش جهادی. مطالعات قرآن و حدیث، 4(2)، 213ـ181.
سعدآبادی، ح.، و لطیفی، م. (1393). پژوهش پدیدارشناسانه برای فهم جوهره مدیریت جهادی. راهبرد فرهنگ، 28، 122ـ 91.
سلطانی،م. (1393). مدیریتجهادی،چالش­هاوالزامات. مدیریتاسلامی، 22(2)، 39ـ 9.
شماعی کوپائی، م.، و اسمعیلی­گیوی، م. (1393). مدل پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده بنیاد. چشم­انداز مدیریت دولتی، 19، 150ـ 119.
شهرکی، م.، خداداد سریزدی، م.، و عطایی، م. (1394). مدیریت جهادی و مقایسه آن با مدیریت آمریکایی و ژاپنی. کنفرانس بین­المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی. مشهد: مؤسسه تحقیقاتی رایمند پژوه.
صاحب جواهر، م. (1362). جواهرالکلام فی شرح شرائع­الاسلام. جلد 21. بیروت/ لبنان: دار الاحیاء التراث ­العربی.
صدری، م. ­ج. (1389). المعجم­ المفهرس لالفاظ القرآن ­الکریم (حسب حروف الکلمات). طهران: مکتبه السهروردی للدراسات و النشر.
صمدزاده، ح. (1392). بررسی وضعیت مدیریت آموزشی در ایران از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مطالعه­ای کیفی. مدیریت بر آموزش سازمان­ها، 2 (2)، 104J 71.
ضیغمی، ر.؛ باقری­نسامی، م.؛ حقدوست­اسکوئی، سیده­ف.؛ و یادآور نیکروش، م. (1387). تحلیل محتوا. پرستاری ایران، 21 (53)، 52ـ41.
طباطبایی، سید م. (بی­تا). تفسیر المیزان. ج16. قم: انتشارات اسلامی.
عظیمی، ع.، و حدائق، م. ­ر. (1386). آینده­پژوهی از نگاه اسلام ـ پیش­نیاز مدیریت جهادی. ابراهیم­پور، م.، و هدایت­نژاد، ع. (ویراستار). اولین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: نشر آموزش کشاورزی ـ دفتر خدمات. صص 333ـ 291.
قائدعلی، ح.، و مشرف­جوادی، م. (1393). فرهنگ جهادی حاصل از مدیریت جهادی. مهندسی فرهنگی، 8 (79)، 78ـ 62.
قربانی­زاده، و.؛ الوانی، سیدم.؛ و اصغرزاده رومیانی، ح. ­ع. (1394). تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی. مطالعات مدیریت انتظامی،10(2)، 250ـ 219.
کرمی­میرعزیزی، ب.، بابازاده­ اقدم، ع.، بهرامی، ش.، و قاسم­پورگنجه­لو، ز. (1395). معناشناسی واژه «جهاد» در قرآن کریم. سراج منیر، 7(23)، 150ـ 129.
گنجعلی، ا.، علی­شیری، م.، و بیدی، م. (1393). شایستگی­های مدیریتی مدیران جهادی؛ تحلیلی داده­بنیاد. چشم­انداز مدیریت دولتی، 19، 56ـ 39.
محمدیان، ی.، سلطانی، م.، سنجقی، م.­ا.، و فرهی، ع. (1395). طراحی الگوی فرهنگ جهادی یکی از نهادهای انقلاب اسلامی. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین7، 8(2)، 83ـ 53.
مرادی، ح.، و فیروزآبادی، ح. (1395).دکترین و اهداف مدیریت جهادی از دیدگاه رهبری. مطالعات قدرت نرم، 6 (15)، 191ـ 160.
نوری، ح. (بی­تا). مُستَدرَکُ الوَسائل و مُستَنبَطُ المَسائل. بیروت/ لبنان: مؤسسه آل­البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
نادری ­قمی، م.، و اسکندری، م. (1383). جنگ و جهاد در قرآن. انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی5.
نوری­همدانی، ح. (1366). جهاد. قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
نوید­ادهم، م. (1391). الزامات مدیریتی تحول بنیادین در آموزش و پرورش. راهبرد فرهنگ، 17 و 18، 323ـ 295.
هاشمی گلپایگانی، م.، لطیفی، م.، و یخچالی، م. (1395). شناسایی و توصیف مؤلفه­های سازمان­های جهادی. مدیریت اسلامی، 24 (2)، 165ـ 135.
 
Stone, G. A.; Russel R. F.; & Patterson K. (2004). Transformational versusservant leadership: A different in leader focus. Leadership & Organization Development Journal, 125(3/4), 359- 349-.