ارتباط هوش فرهنگی و هوش معنوی با هویت اجتماعی دانشجویان

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

3 دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی واحد اسلام‏ شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام‏ شهر، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش معنوی با هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اسلام ­شهر در سال تحصیلی 97ـ 1396بود.این پژوهش به روش توصیفی ــ هم­بستگی انجام شد و جامعه آماری مورد مطالعه تمام دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اسلام­ شهر به تعداد 2821 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 383 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل: پرسش­نامه هویت اجتماعی ریچارد جنکینز (2008)، مقیاس هوش فرهنگی انگ و داین (2004) و مقیاس هوش معنوی کینگ (2008) بود. پایایی آن‌ها به ترتیب برابر با 90/. ،88/. و 88/. به ­دست آمد. جهت تحلیل داده­ ها از آزمون مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته ­ها حاکی از آن بود که هوش فرهنگی و هوش معنوی با هویت اجتماعی رابطه مستقیم و معنا داری دارد. چنین نتیجه‏ گیری می‏ شود با تقویت هوش فرهنگی و معنوی از طریق برنامه آموزش رسمی و غیر رسمی در سطح دانشگاه می ‏توان گامی مهم در عرصه فرایند توسعه و تقویت فرهنگی جامعه برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


جعفری، ع. (1387). قومیت و هویت اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی.دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه گیلان.
حسن‌زاده، ع .، و علیرضایی­پور، ر. (1393). بررسی رابطه هوش معنوی و هویت اجتماعی با سلامت روانی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمان). اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان­شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.9ـ1.
خجسته، ف.، و عباس­زاده، م. (1391). مطالعه هوش فرهنگی و عوامل مرتبط با آن (استفاده از رسانه‌ها، هویت مذهبی و سرمایه اجتماعی (در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز). مطالعات جامعه‌شناسی، 4(16)، 28ـ7.
خسروی، ز.، و برجعلی، ز. (1395). رابطه میان مؤلفه‌های هوش معنوی و هویت فردی. اندیشه‌های نوین تربیتی، 12(1)، 115ـ97.
دهستانی، م.؛ زاده محمدی، ع.؛ و محمدی، س. (1391). بررسی میزان دینداری و ارتباط آن با سبک­های هویتی دانشجویان. علوم رفتاری، 2 (2)، 179ـ171.
سلمان­پور، ص.؛ علی­نژاد، ا.؛ مسافر یادگاری، ل.؛ و بایرام­نژاد، ح. (1394). بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک‌های هویت در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز نقده.اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان.7ـ1.
صفاری­نیا، م. ؛ آقا یوسفی، ع.؛ و مصطفایی، ع. (1393). رابطه مولفه های سهل انگاری اجتماعی و هویت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان. شناخت اجتماعی، 3 (2)، 134ـ123.
صیدی، ع. (1392). بررسی تجربی رابطه‌ی ابعاد سرمایه‌ی اجتماعی و هویت اجتماعی (مورد مطالعه: دانش آموزان پسر مقطع پیش‌دانشگاهی شهر ایلام). فرهنگ ایلام، 14 (40-41)، 189ـ174.
علائی، س.، و پیرمحمدی، م. (1392). بررسی نقش و اهمیت هوش فرهنگی در مدیریت فرهنگی. مهندسی فرهنگی، 8 (77)، 199ـ169.
غفاری، م. و خانی، ل. (1392). ارتباط سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی. آموزش در علوم پزشکی، 13 (8)، 650ـ642.
فزونی، م. (1390). رابطههوشمعنویبارضایتمندیروانیدر دانشجویاندخترخوابگاه‌هایخصوصیشهرشیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
قربانی، م.؛ کاظمی، ح.؛ مساح، ه.؛ و دیباجی، م. (1392). سنجش رابطه هوش هیجانی با ابعاد هویت. مطالعات ملی، 14(1)، 52ـ45.
کلانتری، خ. (1389). پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی ـ اقتصادی. انتشارات فرهنگ صبا.
کلانتری، ع.؛ عزیزی، ج.؛ و زاهد، س. (1388). هویت دینی جوانان. تحقیقات فرهنگی، 6، 141ـ125.
لعلی سرابی، ا.؛ شکری، ص.؛ و بنی­فاطمه، ز. (1394). بررسی رابطه هوش معنوی و هوش فرهنگی با اثربخشی گروهی (مطالعه موردی: استانداری آذربایجان غربی). همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری.16ـ1.
 
Amram, Y. (2005). Intelligence beyond IQ: The contribution of emotion and spiritual intelligenced to effective business leasership.Institute of transpersonal psychology, Palo Alto, CA.
Ang, S. & Dyne, V. L. (2008). Conceptualization of cultural i(16) ntelligence: Definition, Distinctiveness and Nomological Network. In S. Ang & L.Van Dyne (Eds.) . Handbook on Cultural Intelligence. New York.
Berzonesky, M. D. (2008). Identity formation: The role of identity processing style and cognitive processes. Journal of personality and individual differences, 44, 655-645.
Cheek, J. M.; Tropp, L. R.; Chen, L. C.; & Underwood, M. K. (1994). Identity Orientation: Personal, Social, Collective Aspects of Identity. Paper presented at the meeting of the American Association, Los Angeles.
Deng, L. & Gibson, P. (2008). A qualitative evaluation on the role of cultural intelligence in cross-cultural leadership effectiveness. International journal of leadership studies. 3, 197-181.
Kaur, D.; Sambasivan, M.; & Kumar, N. (2013). Effect of spiritual intelligence, emotional intelligence, psychological ownership and burnout on caring behaviour of nurses: A cross‐sectional study. Journal of clinical nursing, 22(21), 3202-3192-.
King, D. B. (2008). Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, & measure. Master's thesis, Trent University, Peterborough, Ontario, Canada.
King, D. B., & DeCicco, T. L. (2009). A viable model and self-report measure of spiritual intelligence. The International Journal of Transpersonal Studies, 28, 85- 68.
Nasel, D. D. (2004). Spiritual Orientation in Relation to Spiritual Intelligence.Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy. University of South Australia.
Rastgar, A. A.; Mousavi Davoudi, S.M.; Oraji, S.; & Abbasian, M. (2012). A study of the relationship between employees’ spiritual intelligence and job satisfaction: A survey in Iran banking industries. Spectrum, 1(2), 74-57.
Reker, G. T. (1997). Personal meaning, optimism, and choice: Existential predictors of depression in community and institutional elderly. The Gerontologist, 37,716- 709.
Rusch, D.; Frazier, S. L.; & Atkins, M. (2015). Building capacity within community-based organizations: New directions for mental health promotion for Latino immigrant families in urban poverty. Administra tionand Policy in Mental Health and Mental Health. Services Research, 42(1), 5-1.
Walker, M.J. (2006). The effects of nurses' practicing of the heart touch technique on perceived stress, spiritual wellbeing, and hardiness. Journal of Holistic Nursing, 24(3), 164-75.