رابطه بین باورهای دینی و بحران هویت با گرایش به مصرف مواد مخدر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانش‏آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دکتری روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان باورهای دینی و بحران هویت با گرایش به مصرف مواد مخدر است. این پژوهش به روش کمی و از نوع مطالعات همبستگی است که در آن تغییرات متغیر ملاک )گرایش به مصرف مواد مخدر(، براساس متغیرهای پیش‌بین )باورهای دینی و بحران هویت( مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه تبریز مشغول به تحصیل در سال 94-1393 هستند که از جامعه مورد نظر حدود 200 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه دین‌داری خدایاری‌فرد، پرسش‌نامه اعتیاد میرحسامی و پرسش‌نامه بحران هویت احمدی استفاده شده است. همچنین برای تحلیل آماری داده­های پژوهش از شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین باورهای دینی و گرایش به مصرف مواد مخدر رابطه معنی‌دار و منفی وجود دارد و بین بحران هویت و گرایش به مصرف مواد مخدر رابطه معنی‌دار و مثبت وجود دارد. لازم به ذکر است که باتوجه به نتایج تحلیل رگرسیون از بین متغیرهای پیش‌بین، فقط متغیر بحران هویت است که به‌طور معنی‌داری در پیش‌بینی گرایش به مصرف مواد مخدر نقش دارد.

کلیدواژه‌ها