تفکر مراقبتی از منظر آیات قرآنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش بررسی موضوع «تفکر مراقبتی» در قرآن کریم با رجوع به تفسیر المیزان است. تفکر مراقبتی، مراقبت در نحوه اندیشیدن و تفکر در مراقبت است؛ مراقبت از تبدیل احساس‌ها به انتخاب، ارزیابی و تصمیم‌گیری. تفکر مراقبتی توجه فاعل به مفعول و فعل با همراهی یکدیگر به حساب می‌آید که به تفکر ارزش‌گذار یا ستایشی، عاطفی، فعال، هنجاری و همدلانه تقسیم‌ می‌شود. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است و با بررسی آیات قرآن کریم نمونه‌هایی از مصادیق قرآنی این تفکر مورد شناسایی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشانگر آن است که موارد متعددی از مصادیق عینی زیرگروه‌های مختلف تفکر مراقبتی در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است؛ شامل مصادیقی از احسان، تواضع، امانت‌داری، رعایت عدالت و قسط و صداقت که اهتمام به آن‌ها در فرایند تربیت متربیان می‌تواند منجر به تقویت ابعاد مختلف تفکر مراقبتی شود.

کلیدواژه‌ها