مبانی انسان شناختی پرورش جسمانی کودکان در تربیت اسلامی با تأکید بر نقش بازی های فیزیکی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی انسان‌شناختی پرورش جسمانی کودکان در تربیت اسلامی با تأکید بر نقش بازی‌های فیزیکی است. امروزه بازی‌های تمرکزیافته بر ذهن که بیشتر در قالب بازی‌های دیجیتال و الکترونیکی عرضه و از آن‌ها باعنوان بازی‌های رایانه‌ای یاد می‌شود، در عمل باعث شده‌اند تا علاقه کودکان به بازی‌ها و تحرکات فیزیکی و جسمی کاهش پیدا کند. این در حالی است که در تربیت اسلامی بر نقش پراهمیت بازی به‌ویژه بازی‌های فیزیکی کودکان تأکید شده است. به همین دلیل این پژوهش بااستفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد تبیین مبانی انسان‌شناختی پرورش جسمانی کودکان در تربیت اسلامی با تأکید بر نقش بازی‌های فیزیکی است. نتایج این پژوهش نشانگر آن است که با مفروض قرار دادن جایگاه و اهمیت پرورش جسمانی کودکان در تربیت اسلامی، مبانی انسان‌شناختی خاصی قابل شناسایی و تبیین است. این مبانی عبارتند از ترکیب کودک انسان از جسم و روح و تأثیر متقابل جسم و روح بر یکدیگر در فرایند رشد کودک به سمت کمال، تدریجی بودن رشد جسم و روح کودک و نقش ابزاری جسم در پرورش روح که از کودکی آغاز می‌شود. بدین‌سان ضرورت توجه جدی برنامه‌های تربیتی بر نقش پرورش جسمانی کودکان تأکید می‌شود. ملاحظه مبانی انسان‌شناختی یاد شده در برنامه‌ریزی‌های تربیتی، علاوه بر تأمین سلامت جسمانی کودکان، زمینه را برای تقویت و پرورش روحی و معنوی آنان در آینده فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها