کارکردهای تربیتی حیاء در اسلام از نگاه و تقریر مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی(ره)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد تربیت اخلاقی مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای تربیتی حیاء در اسلام از نگاه و تقریر آیت الله مجتبی تهرانی(ره) است. پژوهش از لحاظ رویکرد کیفی بوده و با روش تحلیلی- استنباطی انجام شده است. روش تحلیل داده ها نیز تحلیل محتوای کیفی از نوع استقرایی بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی(ره) حیاء را شاخصه ای می دانند که سرآمد ایمان و اخلاق بوده و به صورت فطری در تمامی انسان ها از ابتدای تولد وجود دارد و اکتسابی نمی باشد. دیگر این که در تقریر ایشان حیاء شامل حیای از خدا، نفس، مردم، ملائکه و اولیاء الله است و کارکردهایی همچون تقویت توانمندی درونی، حرکت آفرینی، حفاظت از هویت ایمانی و انسانی، عیب پوشی، بصیرت افزایی و جلب محبت الهی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات