اثربخشی بسته آموزشی، پرورش مهارت‌های زندگی مبتنی بر مبانی اسلامی با روش فعال بر هوش اخلاقی دختران نوجوان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی اسلامی به شیوه‌های نوین و فعال بر هوش اخلاقی نوجوانان دختر مقطع متوسطه انجام گرفته است. طرح پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه می‌باشد. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر نوجوانان دختر مقطع متوسطه دوره اول ناحیه 3 شهر اصفهان بوده است که با استفاده از نمونه‌گیری دردسترس مبتنی بر ملاک های ورود و خروج تعداد 50 نفر به تصادف انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. در ابتدا هر دو گروه در مرحله پیش آزمون به پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل(2005) پاسخ دادند سپس گروه آزمایش در 12 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفت؛ در حالی که هیچ مداخله‌ای برای گروه گواه انجام نشد. هر دو گروه مجدداً در مراحل پس‌آزمون و پیگیری توسط پرسشنامه مذکور ارزیابی شدند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل اندازه‌های تکراری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مهارت‌های زندگی اسلامی به شیوه نوین و فعال نمرات هوش اخلاقی و مؤلفه‌های آن شامل عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورها، راستگویی، استقامت و پافشاری برای حق، مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی، اقرار به اشتباهات، خدمت به دیگران، بخشش اشتباهات خود و دیگران، وفای به عهد و علاقه مند بودن به دیگران را در مرحله پس آزمون و پیگیری افزایش داده است (05/0≥p). می‌توان بیان نمود که از آموزش مهارت‌های زندگی مبتنی بر مبانی اسلامی‌ به شیوه‌های فعال و نوین می‌توان در جهت افزایش هوش اخلاقی نوجوانان دختر استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات