طراحی مدل عوامل ارتقای سطح علمی، فکری و فرهنگی دانش‏‌آموزان در کانون‌های فرهنگی- تربیتی کمیتۀ امداد امام خمینی (ره)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشکاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

4 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل عوامل ارتقای سطح علمی، فکری و فرهنگی دانش‌‏آموزان در کانون‌های فرهنگی- تربیتی کمیتۀ امداد است و برای انجام‌ددن تحقیق از روش کِیفی داده‌بنیاد استفاده کرده‌ایم. جامعۀ آماری پژوهش، مدیران ارشد کانون­‌های فرهنگی- تربیتی، مدیران ارشد کمیتۀ امداد و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در استان­‌های غربی کشور (ایلام، کرمانشاه، همدان و کردستان) را شامل می­‌شود که ازمیان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، یازده نفر به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبۀ نیمه‌ساختارمند بوده و کُدگذاری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA انجام شده است. یافته‌های تحقیق با استفاده از کدگذاری مصاحبه‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد دویست کد اولیه درقالب مفهوم مدل عوامل مؤثر (علّی و زمینه‌ای، مداخله، راهبرد و پیامد) بر ارتقای سطح علمی، فکری و فرهنگی دانش‌‏آموزان اثر می‌گذارند و درنهایت، 147 کد اولیه به‌عنوان شاخص‌های ارزیابی الگو ازطریق هم‏پوشانی مفاهیم و حذف کدهای هم‌معنی، با استفاده از نظرات استاد راهنما انتخاب شد. این کدها در مفاهیم و مقولات محوری جای گرفتند و مجموعاً شصت مقولۀ بنیادی برای تبیین مدل ارتقای سطح علمی، فکری و فرهنگی دانش‌‏آموزان در کانون‌های فرهنگی- تربیتی کمیتۀ امداد، موردنظر بوده است؛ لذا طراحی مدل عوامل ارتقای سطح علمی، فکری و فرهنگی دانش‏‌آموزان به مدیران کانون‌های فرهنگی- تربیتی کمک می‌کند تا با برنامه‌ریزی اصولی درراستای تعلیموتربیت اسلامی، با توجه به ابعاد روان‌شناختی، اجتماعی و...، زمینۀ لازم برای رشد همۀ ابعاد وجودی دانش‌‏آموزان را فراهم آورند و تحقق‌یافتن اهداف موردنظر از تعلیموتربیت را تسهیل کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آقایی، الهام؛ و رهنما، اکبر (1397). جایگاه تربیت فکری کودکان در آرای فلسفی و تربیتی ابن‌سینا. فصلنامۀ علمی- پژوهشی تربیت اسلامی، 13(26)، 117-136.
ابوالمعالی، خدیجه (1391). پژوهش کِیفی از نظریه تا عمل. تهران: نشر علم.
اسفندیاری مقدّم، علی‌رضا؛ محققی، حسین؛ و رضوی ملایری، زهرا (1394). تأثیر فعالیت‌های کتابخانه‏های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر خلاقیت کودکان (مطالعۀ موردی: شهر همدان). تحقیقات اطلاعرسانی و کتابخانه‏های عمومی (پیام کتابخانه)، 2(21)، 74-98.
حسین­پور، شهره؛ و زین‌آبادی، حسن­رضا (1398). مدرسۀ پژوهش‌محور: تدوین و آزمون یک الگوی علّی به‌روش ترکیبی اکتشافی. خانواده و پژوهش، 16(1)، 27-47.
رحیمی، سلام؛ واحدی، شهرام؛ و ایمان‌زاده، علی (1398). تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر تاب‌آوری کودکان ابتدایی. تفکر و کودک (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، 10(2)، 47-67.
زارع‌زاده، طاهره (1394). عوامل مؤثر بر رشد اخلاقی کودکان در آموزش ابتدایی. اولین کنفرانس بینالمللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسبوکار، تهران.
زندیان، جلال؛ و فلامرزی، سکینه (1393). بررسی نقش کانون پرورش فکری کودکان با رویکرد آموزش نوین در پرورش خلاقیت. اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعۀ پایدار، تهران.
شکیبا، سارا؛ و گلابی، بایزید (1395). طراحی کانون پرورش فکری و خلاقیت کودک و نوجوان در شهر ارومیه با توجه به معیارهای آموزش و یادگیری کودکان. اولین مسابقۀ کنفرانس بینالمللی جامع علوم مهندسی در ایران، تهران.
صفری، محمود (1400). شناسایی عوامل توسعه‌دهندۀ فرهنگ تأکید علمی در مدارس: مطالعۀ پدیدارشناسی. بازیابی دانش و نظامهای معنایی، 7(27)، 139-156.
عزتی، ساره؛ شریفیان، لیلا؛ تورانی، حیدر؛ برزگر، نادر؛ و اسماعیلی، زهره (1400). شناسایی عوامل مؤثر بر نقش‌آفرینی مدارس به‌عنوان کانون تجربیات تربیتی دانش‏آموزان. فصلنامۀ علمی- پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 5(2)، 1-14.
محمدپور، احمد (1390). روش تحقیق کِیفی ضدروش: مراحل و رویههای عملی در روششناسی. تهران: جامعه‌شناسان.
محمدی نصرآباد، محدثه؛ علوی لنگرودی، سید کاظم؛ زندوانیان، احمد؛ و استبرقی، مهدیه (1398). اثربخشی آموزش ارزش­های اخلاقی بر رشد مهارت‌های اجتماعی پیش‌دبستانی. تفکر و کودک (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، 10(2)، 239-262.
نبیئی، اسماعیل؛ کاظم‌پور، اسماعیل؛ و شکیبایی، زهره (1399). شناسایی ابعاد و مؤلفه­های توسعة تفکر پژوهشی دانش‏آموزان در نظام آموزش عمومی ایران. فصلنامۀ نوآوری آموزشی، 76(19)، 137-155.
Banik, P.; and Kumar, B. (2019). Impact of Information Literacy Skill on Students Academic Performance in Bangladesh. International Journal of European Studies, 3(1), 27-33.
Geremew, M. A.; and Abdissa, G. D. (2017). Factors that Influences Students Academic Performance: A Case of Rift Valley University, Jimma, Ethiopia. Journal of Education and Practice, 6(22), 55-64.
Islam, A.; and Sanzida, T. (2021). An Analysis of Factors Influencing Academic Performance of Undergraduate Students: A Case Study of Rabindra University, Bangladesh (RUB). Shanlax International Journal of Education, 9(3), 127-135.
Kapur, R. (2018). Factors Influencing the Students Academic Performance in Secondary Schools in India. 3(13), 575-587, Available in: https://www.researchgate.net/publication/324819919.
Khan, Z.; and Saeed, K. (2022). Factors Affecting Students’ Academic Performance: A Case Study of District Dir Lower and Malakand Agency, Khyber Pakhtunkhwa. Indian Journal of Economics and Business. 21(1), 339-342, Copyright@ Ashwin Anokha Publications and Distributions, Available in: http://www.ashwinanokha.com/IJEB.php.
Mercer, N.; Hennessy, S.; and Warwick, P. (2019). Dialogue, Thinking Together and Digital Technology in the Classroom: Some Educational Implications of a Continuing Line of Inquiry. International Journal of Educational Research, 97, 187-199.
Onopriienko, O.; Skvortsova, S.; and Ishchenko, A. (2019). Development of Critical Thinking of Primary School Pupils at Mathematics Lessons. EME 2019: Primary Mathematics Education-Reflection of Current Abilities and Needs of Younger School Age Children, April 10-12, Bratislava, Slovakia.
Pedaste, M. et al. (2015). Phases of Inquiry-Based Learning: Definitions and the Inquiry Cycle. Educational Research Review, 14, 47-61.
Pinto, G.; Bigozzi, L.; Vettori, G.; and Vezzani, C. (2018). The Relationship between Conceptions of Learning and Academic Outcomes in Middle School Students according to Gender Differences. Learning, Culture and Social Interaction, 16, 45-54.
Rodríguez, G.; Pérez, N.; Núñez, G.; Baños, J. E.; and Carrió, M. (2019). Developing Creative and Research Kills through an Open and Interprofessional Inquiry-Based Learning Course. BMC Medical Education, 19(1), 134.
Strauss, A.; and Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques.
Tamnayfar, M.; Amini, M.; and Yazdani Kashani, Zh. (2011). Reflection of the Functions of Art Education in the Educational System. Journal of Art Education, (24), 42-49.