اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر نیکو دیالمه

دکتری معارف اسلامی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

faculty.isuw.ac.ir/dialameh/fa
dialamehisu.ac.ir

سردبیر

دکتر سعید بهشتی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی استاد تمام فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/9693064/?lang=fa-ir
beheshtiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی

روان‏شناسی تربیتی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

faculty.isuw.ac.ir/abolmaali/fa
sama.abolmaaligmail.com
0000-0002-9714-1816

دکتر معصومه اسماعیلی

روانشناسی استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/homepage/9693205/?lang=fa-ir
masesmaeilyyahoo.com

حسنعلی بختیار نصرابادی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/h.nasrabadi
h.nasrabadiedu.ui.ac.ir

دکتر نیکو دیالمه

الهیات و معارف اسلامی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) - پردیس خواهران

faculty.isuw.ac.ir/dialameh/fa
dialamehisu.ac.ir

دکتر منیجه شهنی ئیلاقی

روان‏شناسی بالینی استاد دانشگاه شهید چمران

edupsy.scu.ac.ir/~mshehniyailagh
mshehniyailaghyahoo.com

دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی

علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

faculty.isuw.ac.ir/azimzadeh/fa
azimzadeisu.ac.ir

دکتر جمیله علم الهدی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید بهشتی

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375540
g_alamolhodasbu.ac.ir

دکتر سیدحمیدرضا علوی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

www.sakhtar.com/Person-7692.html
hralaviuk.ac.ir

دکتر رحمت اله مرزوقی

مطالعات برنامه درسی استاد تمام مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/faculty/home/rmarzoghi
rmarzoghirose.shirazu.ac.ir

دکتر عباس مصلایی‏ پور

علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
Quran and Hadith Sciences

www.isu.ac.ir
amusallaigmail.com

دکتر زهره موسی‏ زاده

روان‏شناسی رشد و توسعه تحصیلی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

faculty.isuw.ac.ir/mosazadeh/fa
moosazadehisu.ac.ir

احمدرضا نصر اصفهانی

برنامه ریزی درسی استاد برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/arnasr
arnasredu.ui.ac.ir

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

مدیریت آموزشی استاد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/367/
navehebrahimkhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

حیدر حسن الیعقوبی

روانشناسی تربیتی پروفسور دانشگاه کربلا

haider.alyaqobiuokerbala.edu.iq

یوسف ابوخلیل

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه لبنان

yaklb2000gmail.com

مدیر اجرایی

طاهره کیائی

مدیریت آموزشی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه امام صادق (ع)

esiisu.ac.ir
09126122701