کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی تأییدی
طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامۀ درسی معنوی

دوره 9، شماره 17، بهمن 1400، صفحه 265-294

10.30497/esi.2022.242783.1531

فرشاد سلیمانی؛ سوسن لائی؛ محمد جواد کرم افروز؛ الهام کاویانی