بازنمایی تجارب معلمان مدارس ابتدایی چندپایۀ روستایی از چالش‌های نظام دُوری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889- 14667، تهران، ایران.

چکیده

همگام با تغییرات صورت‌گرفته در نظام آموزشی کشورمان، پس‌از تدوین سند تحویل بنیادین آموزش‌وپرورش، در آموزش دورۀ ابتدایی نیز تغییراتی ایجاد شد که چالش‌هایی را درپی داشت. در همین راستا، هدف اصلی از تحقیق حاضر، بازنمایی تجارب معلمان مدارس ابتدایی چندپایۀ روستاییِ استان قم درخصوص چالش­­‌های نظام دوری بوده است. این پژوهش به‌صورت کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شده و جامعۀ آماری آن، شامل کلیۀ معلمان مدارس ابتدایی چندپایۀ روستایی بوده است که به‌طور مداوم، بیش‌از سه سال پیاپی منتهی به سال تحصیلی ۱۴۰1-۱۴۰2 به دانش‌آموزان چندین پایه در یک مدرسه آموزش داده­اند. نمونه‌گیری نیز با استفاده از شیوۀ هدف‌مند ملاک‌محور با رعایت اصل اشباع نظری ازطریق مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختارمند انجام شده است و داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تحلیل شده‌اند. برای اعتباربخشی به داده‌ها از دو راهبرد بازبینی اعضا و تحلیل همگنان استفاده شده و برای بررسی پایایی، نوشته‌ها واکاوی و سعی شده است طی فرایند رمزگذاری، معنای رمزها تغییر نکند. یافته‌ها نشان می‌دهند تجربۀ معلمان روستایی در نظام دوری، در سه مضمون کلی، شامل چالش‌های حرفه‌ای، چالش‌های سازمانی و چالش‌های رابطه‌ای مشخص شده است و این سه مضمون کلی به استخراج شانزده مضمون فرعی انجامیده‌اند. عرضۀ آموزش‌های ضمن‌خدمت تخصصی آموزش در نظام دوری، ایجاد بسترهای لازم، و ارتقابخشیدن سطح آگاهی والدین درخصوص تقویت رابطۀ خانه و مدرسه از توصیه‌های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بختیاری، لیلا؛ و دهقانی، مرضیه (1401). بررسی پژوهش‌های انجامشده مرتبط با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش ایران. دوفصلنامۀ علوم تربیتی ازدیدگاه اسلام، 12(19)، 45-47.
پارسا، میکائیل؛ حسن‌پور، اکبر؛ وکیلی، یوسف؛ و جعفری‌نیا، سعید (1400). ابعاد و مؤلفه‌های سازمانی با استفاده از روش تحلیل مضمون. فصلنامۀ راهبردی ناجا، 6(20). 96-100.
حبیبی، حمدالله؛ عظیمی آقبلاغ، احد؛ و مدنی، سید هادی (1400). واکاوی عملکرد راهبران آموزشی و تربیتی ازمنظر مدیر- آموزگاران و معلمان مدارس ابتدایی چندپایۀ روستایی. دوماهنامۀ رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 12(4)، 88-120.
خنیفر، حسین؛ و مسلمی، ناهید (1398). روشهای پژوهش کیفی (جلد 2). تهران: نگاه دانش.
دانایی فرد، حسن؛ و کاظمی، محمدرضا (1394). پژوهش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب ازمیان پنج رویکرد. تهران: اشراقی.
دبیرخانۀ شورای عالی آموزش‌وپرورش (1390). برنامۀ درسی ملی. تهران: وزارت آموزش‌وپرورش، با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی.
رضویه، اصغر (1392). روشهای پژوهش در علوم رفتاری. شیراز: دانشگاه شیراز.
سپیدنامه، بهروز؛ مؤمنی، حسن؛ و سلیماننژاد، محمد (1395). شناسایی دلایل ترکتحصیل دانشآموزان مقطع ابتداییِ نواحی روستاییِ منطقۀ آموزش‌وپرورش موسیان. نشریۀ توسعۀ محلی (روستایی- شهری)، 167-198.
سجادی، نرگس؛ سلحشوری، احمد؛ یوسف‌زاده، محمدرضا؛ و سراجی، فرهاد (1401). مبانی و انواع خودآگاهی ازمنظر فلاسفۀ اسلامی و کاربست آن در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش. دوفصلنامۀ علوم تربیتی ازدیدگاه اسلام، 10(18)، 149-168.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ و شیخزاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکۀ مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در دادههای کیفی. اندیشۀ مدیریت راهبردی، 2(10). 151-198.
عظیمی آقبلاغ، احد؛ و محمودی، فیروزر (1398). تجارب زیستۀ سرباز- معلمان از کار در مدارس ابتدایی روستایی. دوفصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی، 7(14). 231-260.
قیس، عادله؛ و محمدزادۀ یزد، عاطفه (1397). بررسی فرایند اجرای نظام دوری در مدارس ابتدایی مشهد. فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی، 17(66). 47-72.
کدیور، پروین (1381). روان‌شناسی یادگیری. تهران: سمت.
کرسول، جان دبلیو. (1391). طرح پژوهش رویکردهای کمّی، کیفی و ترکیبی (علیرضا کیامنش و مریم دانای طوس، مترجمان). تهران: جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.
گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ و گال، جویس (1391). روشهای تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی (احمدرضا نصر و همکاران، مترجمان) (جلد 1). تهران: سمت.
مرتضویزاده، سید حشمتالله (1397). مدیریت و برنامهریزی کلاسهای چندپایه. تهران: عابد.
وزارت آموزش‌وپرورش، شورای عالی آموزش‌وپرورش (1390). سند تحول بنیادین آموزشوپرورش.
وکیلی قصریان، لیلا (1390). چالش‌های تدریس در مناطق روستایی: مطالعة موردی. (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد). دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.
Aguilar, G. (2010). Looping: Building Strong Relationships between Teachers, Students, Families.‏ Gary Aguilar Central Washington University.
Barger, T. M. (2013). Impact of Looping on Middle School Science Standardized Achievement Tests. Liberty University.‏
Bernard, A.; and Unicef (2002). Lessons and Implications from Girls' Education Activities: A Synthesis from Evaluations. Unicef.
Blume, B.; Baldwin, T.; and Ryan, K. (2013). Communication Apprehension: A Barrier to Students' Leadership, Adaptability, and Multicultural Appreciation. Academy of Management Learning and Education, 12(2), 158-172.
Caauwe, C. M. (2009). The Impact of Looping Practices on Student Achievement at a Minnesota Inner City Elementary School: A Comparison Study. Online Submission.
Cahapay, M. B. (2020). Workload Stress and Results based Performance of Multigrade Teachers. Journal of Studies in Education, 10(2), 68-80.‏
Chetty, R.; Friedman, J. N.; and Rockoff, J. E. (2014). Measuring the Impacts of Teachers II: Teacher Value-Added and Student Outcomes in Adulthood. American Economic Review, 104(9), 2633-2679. (Doctoral Dissertation, East Tennessee State University).‏
Comer, M. (2023). A Reflective Study Investigating Looping in Higher Education as a Pedagogical Methodology Model. International Journal of Higher Education Pedagogies, 4(1), 24-37.‏
Daggett, W. R. (2012). The Daggett System for Effective Instruction: Alignment for Student Achievement. International Center for Leadership in Education.
Danley, A. J. (2012). The Effects of a Looping Classroom among Third Grade Students in an Urban School District. University of Missouri-Kansas City.
Du Plessis, P.; and Mestry, R. (2019). Teachers for Rural Schools: A Challenge for South Africa. South African Journal of Education, 39.‏
Epstein, J. L. (2018). School, Family, and Community Partnerships: Preparing Cducators and Improving Schools. Routledge.‏
Febriana, M.; Nurkamto, J.; Rochsantiningsih, D.; and Muhtia, A. (2018). Teaching in Rural Indonesian Schools: Teachers’ Challenges. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 5(5), 11-20.‏
Findley, M. J. (2018). The Impact of Looping in an Elementary Setting (ED585827) [Doctoral Dissertation, Chapel Hill University]. ProQuest Dissertations Publishing.
Gaustad, J. (1998). Implementing Looping. ERIC Digest, 123, 1-6.‏
Hall, K. (2021). Looping and Academic Achievement in Elementary Schools. (Doctoral Dissertation), East Tennessee State University).
Hedges, J. (2002). The Importance of Posting and Interaction with the Education Bureaucracy in Becoming a Teacher in Ghana. International Journal of Educational Development, 22, 353-366.
Hightower, D. G. (2009). Can Looping Kindergarten and First Grade Classroom Assignment Affect Academic Performance in the Third Grade?. (Doctoral Dissertation). California State University, Sacramento.
Hill, A.; and Jones, D. (2018). A Teacher Who Knows Me: The Academic Benefits of Repeat Student-Teacher Matches. Economics of Education Review, 64. 1-12.
Hitz, M. M.; Somers, M. C.; and Jenlink, C. L. (2007). The Looping Classroom: Benefits Forchildren, Families, and Teachers. Young Children, 62(2), 80-84.
Ho, L.; Hung, C.; and Chen, H. (2013). Using Theoretical Models to Examine the Acceptance Behavior of Mobile Phone Messaging to Enhance Parent-Teacher Interactions. Computers and Education, 61, 105-114.
Hyry-Beihammer, E. K.; and Hascher, T. (2015). Multi-Grade Teaching Practices in Austrian and Finnish Primary Schools. International Journal of Educational Research, 74, 104-113.
Jeynes, W. H. (2016). A Meta-Analysis: The Relationship between Parental Involvement and African-American School Outcomes. Journal of Black Studies, 47(3), 195-216.‏
Lloyd, M. C. (2014). Comparing Looping Teacher-Assigned and Traditional Teacher-Assigned Student Achievement Scores. ProQuest LLC.
Little, T. S.; and Dacus, N. B. (1999). Looping: Moving up with the Class. Educational Leadership. 57(1), 42-45.
Little, T. S.; and Little, L. P. (2001). Looping: Creating Elementary School Communities. Phi Delta Kappa Fastbacks, 478, 7-39.
Maras, A. (2021). Teacher-Student Communication from Parents Perspective during Online the Time of Corona Crisis. In: Society. Integration. Education. Proceeding of the International Scientific Conference,( 5, 158-169.
Mata, L.; Pedro, I.; and Peixotoa, F. J. (2018). Parental Support, Student Motivational Orientation and Achievement: The Impact of Emotions. Special Issue 10(2), 77-92.
Meeks, R. G. (2008). Does Looping Enhance Student Achievement?. The Corinthian, 9(10), 65-75.
Naparan, G. B.; and Ivy Leigh P. Castañeda, M. (2021). Challenges and Coping Strategies of Multi-Grade Teachers. International Journal of Theory and      Application in Elementary and Secondary School Education, 3(1), 25-34.
Otani, M. (2019). Relationships between Parental Involvement and Adolescents’ Academic Achievement and Aspiration. International Journal of Educational Research, 94, 168-182.
Parveen, Z.; Khalid, M. U.; and Rashid, A. (2023). Exploring the Experiences of Teachers Implementing Action Research in a Multi-Grade Classroom for Physically Challenged Students. Journal of Educational Research and Social Sciences Review (JERSSR), 3(2), 133-146.
Pecanic, M. L. (2003). The Experience and Effects of Looping in the Elementary Classroom. Online Submission.
Ramrathan, L.; and Mzimela, J. (2016). Teaching Reading in a Multi-Grade Class: Teachers' Adaptive Skills and Teacher Agency in Teaching across Grade R and Grade 1. South African Journal of Childhood Education, 6(2), 1-8.‏‏
Riley, J. (2014). The Effects of Looping on Second Graders’ Reading Achievement and Attitudes towards School. 28-34.
Sellers, S. (2019). Teacher Perceptions of Looping in Relation to Their Professional Growth and Development (Doctoral Dissertation). THE UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON.
Simel, D. (1998). Education for Building: Teacher Attitudes toward Looping.  International Journal of Educational Reform, 7(4), 330-337.
Thompson, N. L.; Franz, D. P.; and Miller, N. (2009). Research Summary: Looping. Retrieved from: National Middle School Association/Association for Middle Level Education http://www.amle.org/TabId/198/ArtMID/696/ArticleID/311/ Research-Summary-Looping.aspx.
Tourigny, R.; Plante, I.; and Raby, C. (2020). Do Students in a Looping Classroom Get Higher Grades and Report a Better Teacher-Student Relationship than Those in a Traditional Setting?. Educational Studies, 46(6), 744-759.‏