کلیدواژه‌ها = اعتباریابی
اعتباریابی مقیاس «حیات طیبه» مبتنی بر منابع اسلامی

دوره 11، شماره 22، مهر 1402، صفحه 37-50

10.30497/esi.2024.245622.1722

رحمت اله مرزوقی؛ فرزانه دیمه کار


طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامۀ درسی معنوی

دوره 9، شماره 17، بهمن 1400، صفحه 265-294

10.30497/esi.2022.242783.1531

فرشاد سلیمانی؛ سوسن لائی؛ محمد جواد کرم افروز؛ الهام کاویانی