نویسنده = فریبرز باقری
پدیدارشناسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت ایرانی– اسلامی جوانان از دیدگاه متخصصان

دوره 8، شماره 15، مهر 1399، صفحه 53-76

10.30497/edus.2021.240344.1436

معصومه راشدی؛ زهره موسی زاده؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز باقری


مفهوم‌شناسی و کارکردهای هنجار

دوره 2، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 51-69

10.30497/edus.2015.57481

فریبرز باقری