دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، فروردین 1398، صفحه 5-250 
رابطه بین باورهای دینی و بحران هویت با گرایش به مصرف مواد مخدر

صفحه 103-117

10.30497/edus.2019.74739

رسول فیروزی ارنان؛ سجاد علمردانی صومعه؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ زینب خانجانی