دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 1-174 
تبیین و نقد آموزش ارزش ‏های اخلاقی در طرح پایدیا

صفحه 129-151

10.30497/edus.2014.57505

سمیرا حیدری؛ فاطمه زیبا کلام مفرد؛ خسرو باقری نوعپرست؛ محمود مهر محمدی