دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، دی 1396، صفحه 0-140 
رابطه رهبری معنوی و هوش معنوی با توانمندسازی معلمان

صفحه 105-128

10.30497/edus.2017.66414

محمدجعفر مهدیان؛ ملوک عبودپور؛ رضا نوروزی کوهدشت