دوره و شماره: دوره 11، شماره 23، دی 1402، صفحه 1-190