کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
عوامل و موانع"گرایش به تفکر" در قرآن کریم و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 11، شماره 23، دی 1402، صفحه 5-31

10.30497/esi.2024.245595.1718

اعظم رحیمی؛ فاطمه وجدانی؛ محمدتقی بیگدلی


ابعاد و نشانگرهای ویژگی های پیروان در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم

دوره 9، شماره 17، بهمن 1400، صفحه 197-231

10.30497/esi.2022.242351.1510

حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ معصومه شبستری؛ مریم عدلی


تبییـن فرایند شکل‌گیری مفهوم استعداد مبتنی بر تحلیل شبکه واژگانی در قرآن کریم

دوره 8، شماره 15، مهر 1399، صفحه 5-27

10.30497/edus.2021.239034.1382

منصوره ابوالحسنی؛ احمدرضا اخوت؛ معصومه اسماعیلی؛ هادی بهرامی احسان


تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم با رویکرد تدبر سوره‌ای

دوره 8، شماره 14، فروردین 1399، صفحه 223-242

10.30497/edus.2020.75374

روح‌اله عابدینی؛ سعید بهشتی؛ شیرین رشیدی


تفکر مراقبتی از منظر آیات قرآنی

دوره 7، شماره 12، فروردین 1398، صفحه 45-65

10.30497/edus.2019.74743

هاجر کوهی اصفهانی؛ سوسن کشاورز